Lab 2.

PHOTO EMBED

Sun Apr 11 2021 15:52:44 GMT+0000 (UTC)

Saved by @dmatas #c

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

//1.
int main()
{
	float broj;
	printf("Unesite realan broj:\t");
	scanf("%f", &broj);

	if ((broj - (int)broj) >= 0.5)
		printf("%d", (int)broj + 1);
	else if ((broj - (int)broj) <= -0.5)
		printf("%d", (int)broj - 1);
	else
		printf("%d", int(broj));

}
//3.
int main()
{
	int broj, temp = 0;
	for (int i = 0; i < 10; i++)
	{
		printf("Unesi %d. broj.\n", i + 1);
		scanf("%d", &broj);
		printf("\n");
		if (broj % 3 == 0)
			temp++;
	}

	printf("%d unesena/ih brojeva djeljivo je s 3.\n", temp);
}
//4.
int main()
{
	char slovo; int br_H = 0, br_ms = 0;
	for (int i = 0; i < 10; i++)
	{
		printf("Unesi slovo:\t");
		scanf(" %c", &slovo);
		printf("\n");
		if (slovo == 'H')
			br_H++;
		if (slovo >= 'a' && slovo <= 'z')
			br_ms++;
	}

	printf("Slovo H uneseno je %d puta.\n", br_H);
	printf("Malo slovo uneseno je %d puta.\n", br_ms);
}
//5.
int main()
{
	int pass = 0, score = 0,cnt=0, i = 0; float avg = 0.0f;
	for (i = 0; i < 5; i++) {
		printf("Broj bodova:\t");
		scanf(" %d", &score);
		if (score < 0 || score > 100) {
			i--;
			continue;
		}
		if (score >= 50) {
			cnt++;
		}
		pass += score;
	}
		printf("Broj prolaznika: %d\n", cnt);
		avg = pass / 5.0f;
		printf("Prosjecan broj bodova: %f", avg);
}
content_copyCOPY

1. Napisati program koji pretvara uneseni realni broj u cijeli na način da ako je prva znamenka iza decimalne točke >= 5 zaokružuje se na prvi veći. Program mora raditi i za pozitivne i za negativne brojeve. 2. Napisati program koji unosi 10 brojeva ali na ekran ispisuje samo neparne. Broj se ispisuje čim je unesen. 3. Napisati program koji unosi 10 brojeva i računa koliko ih je djeljivo s 3. 4. Napisati program koji unosi 10 znakova i računa koliko ih je uneseno: a) malim slovima; b) koliko ih je = H. 5. Napisati program koji unosi bodove kolokvija za 5 učenika (između 0 i 100) te računa koliko je učenika prošlo (više od 50) i koliki je prosječni broj bodova.