def byte_size(string):
 return(len(string.encode('utf-8')))


  


 


byte_size('😀’) # 4
byte_size('Hello World') # 11