$test = collect([
  [
   'key1' => ['value1' => 5, 'value2' => 3, 'value3' => 0],
   'key2' => ['value1' => 1, 'value2' => 6, 'value3' => 2],
   'key3' => ['value1' => 0, 'value2' => 0, 'value3' => 1],
  ],

  [
   'key1' => ['value1' => 3, 'value2' => 1, 'value3' => 7],
   'key2' => ['value1' => 1, 'value2' => 3, 'value3' => 2],
   'key3' => ['value1' => 1, 'value2' => 6, 'value3' => 1],
  ],

  [
   'key1' => ['value1' => 2, 'value2' => 3, 'value3' => 9],
   'key2' => ['value1' => 3, 'value2' => 8, 'value3' => 3],
   'key3' => ['value1' => 1, 'value2' => 0, 'value3' => 6],
  ]
]);
$mappedCollection = collect($test->first())->keys()->mapWithKeys(function($item,$key) use($test){
  return[
   $item => $test->map(function ($mapItem, $mapKey) use($item) {     
     return $mapItem[$item];
   })
  ];
})->mapWithKeys(function($item,$key){
  $eachLine = collect($item->first())->keys()->mapWithKeys(function($mapItem) use($item){
   return[ $mapItem => $item->sum($mapItem) ];
  });    
  return [$key => $eachLine];
})->all();

dd($mappedCollection);