{
  "python.formatting.provider": "black",
  "python.linting.enabled": false,
  "python.linting.pylintEnabled": true,
  "python.formatting.blackPath": "black",
  "python.pythonPath": ".env/bin/python",
  "editor.formatOnSave": true
}