<v-btn icon href="/fooRoute" target="_blank">
  <v-icon>window</v-icon> Link Text
</v-btn>