<ul class="list list-group">
  <li class="list-group-item list-group-item-primary list-item-dark">This is a primary list group item</li>
  <li class="list-group-item list-group-item-secondary list-item-dark">This is a secondary list item</li>
  <li class="list-group-item list-group-item-success list-item-dark">This is a success list group item</li>
  <li class="list-group-item list-group-item-danger list-item-dark">This is a danger list group item</li>
  <li class="list-group-item list-group-item-warning list-item-dark">This is a warning list group item</li>
  <li class="list-group-item list-group-item-info list-item-dark">This is a info list group item</li>
  <li class="list-group-item list-group-item-light list-item-dark">This is a light list group item</li>
  <li class="list-group-item list-group-item-dark list-item-dark">This is a dark list group item</li>
</ul>