Ionic Create Signing Key

PHOTO EMBED

Thu Jan 14 2021 23:09:50 GMT+0000 (UTC)

Saved by @zinotrust #html

keytool -genkey -v -keystore my-release-key.keystore -alias alias_name -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000
content_copyCOPY