קבלת גודל תיקיה/קובץ

PHOTO EMBED

Sun Jun 12 2022 23:15:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @m0533127173@gmail.com

du -hs /home/amoked.com/incbackup
content_copyCOPY