Βρίσκει τους αριθμούς απο το 0 μέχρι το 10 και με δεκαδικούς

PHOTO EMBED

Sat Mar 05 2022 16:07:21 GMT+0000 (UTC)

Saved by @vooda #regex

(10)$|^\d(\.\d{1,2})?$
content_copyCOPY

https://regexr.com/