Snippets Collections
curl 'http://router.project-osrm.org/table/v1/driving/13.388860,52.517037;13.397634,52.529407;13.428555,52.523219?annotations=distance,duration'

Response:

{
	"code": "Ok",
	"distances": [
		[0, 1887.3, 3802.9],
		[1903.1, 0, 2845.8],
		[3280.4, 2292.8, 0]
	],
	"durations": [
		[0, 251.5, 384.4],
		[258.1, 0, 363.5],
		[354.7, 301.1, 0]
	],
	"sources": [{
		"hint": "N85xha7OcYUYAAAABQAAAAAAAAAgAAAASjFaQdLNK0AAAAAAsPePQQwAAAADAAAAAAAAABAAAAA_6wAA_kvMAKlYIQM8TMwArVghAwAA7wrV7s3X",
		"distance": 4.231666,
		"location": [13.388798, 52.517033],
		"name": "Friedrichstraße"
	}, {
		"hint": "npYWgHzyeYUGAAAACgAAAAAAAAB2AAAAW7-PQOKcyEAAAAAApq6DQgYAAAAKAAAAAAAAAHYAAAA_6wAAf27MABiJIQOCbswA_4ghAwAAXwXV7s3X",
		"distance": 2.789393,
		"location": [13.397631, 52.529432],
		"name": "Torstraße"
	}, {
		"hint": "oZYWgP___38fAAAAUQAAACYAAAAeAAAAsowKQkpQX0Lx6yZCvsQGQh8AAABRAAAAJgAAAB4AAAA_6wAASufMAOdwIQNL58wA03AhAwMAvxDV7s3X",
		"distance": 2.226595,
		"location": [13.428554, 52.523239],
		"name": "Platz der Vereinten Nationen"
	}],
	"destinations": [{
		"hint": "N85xha7OcYUYAAAABQAAAAAAAAAgAAAASjFaQdLNK0AAAAAAsPePQQwAAAADAAAAAAAAABAAAAA_6wAA_kvMAKlYIQM8TMwArVghAwAA7wrV7s3X",
		"distance": 4.231666,
		"location": [13.388798, 52.517033],
		"name": "Friedrichstraße"
	}, {
		"hint": "npYWgHzyeYUGAAAACgAAAAAAAAB2AAAAW7-PQOKcyEAAAAAApq6DQgYAAAAKAAAAAAAAAHYAAAA_6wAAf27MABiJIQOCbswA_4ghAwAAXwXV7s3X",
		"distance": 2.789393,
		"location": [13.397631, 52.529432],
		"name": "Torstraße"
	}, {
		"hint": "oZYWgP___38fAAAAUQAAACYAAAAeAAAAsowKQkpQX0Lx6yZCvsQGQh8AAABRAAAAJgAAAB4AAAA_6wAASufMAOdwIQNL58wA03AhAwMAvxDV7s3X",
		"distance": 2.226595,
		"location": [13.428554, 52.523239],
		"name": "Platz der Vereinten Nationen"
	}]
}

Save snippets that work with our extensions

Available in the Chrome Web Store Get Firefox Add-on Get VS Code extension