הערכים הקיצוניים ביותר

PHOTO EMBED

Sun Jun 21 2020 15:34:00 GMT+0000 (UTC)

Saved by @matanazani

Integer.MAX_VALUE and Integer.MIN_VALUE in Java
content_copyCOPY

https://www.geeksforgeeks.org/integer-max_value-and-integer-min_value-in-java-with-examples/