ההבדל בין += לבין =+הוא:

PHOTO EMBED

Sat Jun 27 2020 22:05:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @matanazani

int one = 1 ;
int two = 2 ;

int sum1 = 0 ;
int sum2 = 0 ;

sum1 =+ one ;
sum2 += two ;

sum1 =+ two ;
sum2 += one ;

System.out.println(sum1) ;
System.out.println(sum2) ;
content_copyCOPY

https://stackoverflow.com/questions/40852040/difference-between-and-in-java