לאפשר שם משתמש בעברית

PHOTO EMBED

Tue May 18 2021 19:02:39 GMT+0000 (UTC)

Saved by @Shesek

// user creation with Hebrew usernames //function to transliterate username function convert_user_nicename($hebrew_username) { $charset = array('א'=>'a','ב'=>'b','ג'=>'g','ד'=>'d','ה'=>'h','ו'=>'v','ז'=>'z','ח'=>'h','ט'=>'t','י'=>'y','ך'=>'k','כ'=>'k','ל'=>'l','ם'=>'m','מ'=>'m','ן'=>'n','נ'=>'n','ס'=>'s','ע'=>'e','ף'=>'p','פ'=>'p','ץ'=>'ts','צ'=>'ts','ק'=>'q','ר'=>'r','ש'=>'sh','ת'=>'t'); $latin_user_slug = ''; $chars = mbStringToArray($hebrew_username); foreach ($chars as $key =>$char) { $latin_user_slug .= $charset[$char]; } return($latin_user_slug); } function mbStringToArray ($string) { $strlen = mb_strlen($string); while ($strlen) { $array[] = mb_substr($string,0,1,"UTF-8"); $string = mb_substr($string,1,$strlen,"UTF-8"); $strlen = mb_strlen($string); } return $array; } // remove the filter remove_filter( 'pre_user_nicename', 'filter_pre_user_nicename', 10, 1 ); function filter_pre_user_nicename($user_nicename) { $heb = html_entity_decode($user_nicename); $user_nicename = convert_user_nicename($heb); return $user_nicename; }; // add new filter add_filter( 'pre_user_nicename', 'filter_pre_user_nicename', 10, 1 );
content_copyCOPY

https://stackoverflow.com/questions/23163053/register-usernames-in-wordpress-in-hebrew