Export Class To Excel

PHOTO EMBED

Fri Aug 26 2022 07:14:42 GMT+0000 (UTC)

Saved by @HristoT #c#

// The class: ExportHandler

/// <summary>
// Подава се лист от модели и генерира Xcel файл, като колоните се подреждат според реда на пропъртитата в класа
/// Модела в листа трябва задължително да има атрибут (XcelHeader) със стойност за колоните, които ще се генерират
// </summary>
public static CheckResult SaveExcelByClass<T>(List<T> models, string sheetName)
    {
      var modelType = typeof(T); // типа на обекта
      var props = modelType.GetProperties().Where(x => Attribute.IsDefined(x, typeof(XcelHeaderAttribute))).ToList(); // всички пропъртита с атрибута
      if (props.Count == 0) // Ако няма нито един атрибут - излизаме
      {
        return CheckResult.Error("Липсват колони за ексел файла.");
      }

      string exportFileName = ""; // файла, където ще запазваме Xcel-а
      using (var dlg = new SaveFileDialog())
      {
        dlg.DefaultExt = ".xlsx";
        if (dlg.ShowDialog() != DialogResult.OK)
        {
          return CheckResult.Default;
        }

        exportFileName = dlg.FileName;
      }
      
      SplashScreenManager.ShowDefaultWaitForm("Експорт", "Данни"); // Показваме съобщение, че вършим работата

      JFileHelper.ExcelWork((book) =>
      {
        var sheet = book.Worksheets[0]; // първия лист на ексела, който ще попълваме
        sheet.Name = sheetName;

        for (int i = 0; i < props.Count; i++) // въртим всички пропъртита, които сме извлекли от класа
        {
          var currentProp = props[i]; // текущото пропърти

          // атрибута закачен за пропъртито
          var attr = (XcelHeaderAttribute)currentProp
                .GetCustomAttributes(typeof(XcelHeaderAttribute), false)
                .FirstOrDefault();

          // извличаме всички стойности на пропъртито от листа и взимаме дължината на най-дългата стойност в него
          var maxLengthFromAllProps = models.Select(x => x.GetType().GetProperties().Where(x => x.Name == currentProp.Name)
                     .Select(y => y.GetValue(x)).FirstOrDefault()?.ToString()?.Length)
                     .Max();

          // 13 е по дефолт, за да не са сплескани клетките. Ако дължината е по-голяма, взимаме нея + 2, за да има отстъп
          var columnWidth = (maxLengthFromAllProps.HasValue && maxLengthFromAllProps.Value > 13) ? maxLengthFromAllProps.Value + 2 : 13;

          var column = ((char)(65 + i)).ToString(); // Взимаме името на колоната (А,B,C,D...)
          sheet.Columns[column].ColumnWidthInCharacters = columnWidth; // Сетваме дължината на колоната

          var colCell = sheet.Cells[0, i];
          colCell.Value = attr.HeaderName; // Слагаме хедъра на ексела
          colCell.FillColor = Color.LightBlue; // Цвета на клетката
          colCell.Alignment.WrapText = true; // да се чупи на нов ред ако не се събира в клетката, а не да изчезва
          colCell.Borders.SetAllBorders(Color.Black, BorderLineStyle.Thin);

          sheet.AutoFilter.Apply(sheet[$"{column}1"]); // Слагаме филтър на всяка една колона

          // Въртим всички модели и взимаме стойностите на пропъртитата за текущата колона, която правим
          for (int j = 0; j < models.Count; j++)
          {
            var row = models[j];
            var propValue = currentProp.GetValue(row);

            var rowCell = sheet.Cells[j + 1, i];
            rowCell.Value = propValue?.ToString();
            rowCell.Borders.SetAllBorders(Color.Black, BorderLineStyle.Thin);
          }
        }

        SplashScreenManager.CloseDefaultSplashScreen();
        book.SaveAndAskShow(exportFileName);
      });

      return CheckResult.Default;
    }

// JFileHelper.ExcelWork:
public static void ExcelWork(Action<Workbook> book)
{
  using (Workbook excel = new Workbook())
  {
    book(excel);
  }
}

// The book extension
public static void SaveAndAskShow(this Workbook book, string filePath)
{
  book.SaveDocument(filePath);
  book.Dispose();
  Mess.boxConfirm("Желаете ли да отворите файла?", () =>
  {
    ProcessStartInfo info = new ProcessStartInfo(filePath);
    info.UseShellExecute = true;
    Process.Start(info);
  });
}

// Example Model
public class HonorariumBM
{
  public int AcodeID { get; set; }

  public string Acode { get; set; }

  public int AcodePos { get; set; }

  public string Acodename { get; set; }

  [XcelHeader("ID доктор")]
  public int doctorid { get; set; }

  [XcelHeader("Имена")]
  public string doctor_name { get; set; }

  public int serviceid { get; set; }

  public int external_code { get; set; }

  [XcelHeader("Име на услугата")]
  public string service_or_cp_name { get; set; }

  [XcelHeader("Твърда сума")]
  public decimal hard_price { get; set; }

  [XcelHeader("Процент")]
  public decimal percent { get; set; }

  public decimal cost_price { get; set; }

  [XcelHeader("юрид. лице")]
  public int hospitalinfoid { get; set; }

  public bool IsNew { get; set; }

  public bool IsEdit { get; set; }

  public bool IsDelete { get; set; }
}

// Attribute
public class XcelHeaderAttribute : Attribute
{
  public XcelHeaderAttribute(string headerName)
  {
    this.HeaderName = headerName;
  }

  public string HeaderName { get; set; }
}
content_copyCOPY