Create Catalog Form

PHOTO EMBED

Tue Aug 30 2022 05:50:25 GMT+0000 (UTC)

Saved by @HristoT #c#

 public void ShowFormXXXCatalog()
    {
      new FormEx<XF_CatalogMain>()
        .LoadForm(form =>
        {
          form.Text = "ТЕКСТ НА ФОРМАТА";

          // Слагаме го, ако искаме формата да се визуализира на цял екран
          form.WindowState = FormWindowState.Maximized;

          // Ако имаме търсене по дата, оставяме тези променливи и ги използваме после във (void refresh()) за да филтрираме

          //form.layFromDate.Text = "От:";
          //form.layToDate.Text = "До:";
          //form.FromDate.DateTime = new DateTime(2000, 1, 1);
          //form.ToDate.DateTime = DateTime.Now.Date;

          // В противен случай премахваме датите
          form.layFromDate.Visibility = DevExpress.XtraLayout.Utils.LayoutVisibility.Never;
          form.layToDate.Visibility = DevExpress.XtraLayout.Utils.LayoutVisibility.Never;

          // Заменяме XXXName с името по което ще търсим
          var XXXName = form.AddTextEditToFilter("Наименование:");

          // Премахване на бутоните за изтриване, преглед и експорт
          form.gridViewOrders.Columns.Remove(form.col_Delete);
          form.gridViewOrders.Columns.Remove(form.col_Preview);
          form.btnExport.Visibility = DevExpress.XtraBars.BarItemVisibility.Never;

          // Добавяме модела към грида и байндваме пропъртитата
          var model = new CatalogCM();
          form.AddColumnToGridView("ID", nameof(model.ID));
          form.AddColumnToGridView("Описание", nameof(model.Description));

          void refresh()
          {
            // Заменяме CatalogCM с истинския поко модел
            var predicate = PredicateBuilder.True<CatalogCM>();
            if (!string.IsNullOrWhiteSpace(XXXName.Text))
            {
              predicate = predicate.And(p => p.Description.ToLower().Contains(XXXName.Text.ToLower()));
            }

            // Разкоментираме ако имаме търсене по дата

            //var fromDate = form.FromDate.DateTime;
            //var toDate = form.ToDate.DateTime;
            //predicate = predicate.And(x => x.From > fromDate && x.To <= toDate);

            // Заменяме list с извикване на сървиса и взимане на реалните данни
            var list = new List<CatalogCM>()
            { new CatalogCM { ID = 1, Description = "Описание" },
             new CatalogCM { ID = 2, Description = "Тест" }
            }.AsQueryable().Where(predicate).ToList();

            form.gridControlOrders.SetDataSource(list);
          }
          void clear()
          {
            XXXName.EditValue = string.Empty;
          }

          clear();
          refresh();

          form.btnClear.Click += (s, e) => clear();
          form.btnSearch.Click += (s, e) => refresh();

          form.AddBarButton("Нов XXX", JResources.Nov).ItemClick += (s, e) =>
          {
            if (this.ShowFormXXXNew() == DialogResult.Yes)
            {
              refresh();
            }
          };

          form.gridViewOrders.RowCellClick += (s, e) =>
          {
            var row = form.gridViewOrders.GetRow(e.RowHandle) as CatalogCM;
            if (row == null)
            {
              return;
            }

            if (e.Clicks == 2 || e.Column == form.col_Edit)
            {
              if (this.ShowFormXXXEdit(row.ID) == DialogResult.Yes)
              {
                refresh();
              }
            }
          };
        })
        .ShowDialog();
    }
content_copyCOPY