این گزینه همچنین پیوندهای Theme Editor و Plugin Editor را از منوی مدیریت حذف می کند.

PHOTO EMBED

Tue Jul 05 2022 17:43:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @satinbest #php

add_action( 'admin_init', 'gkp_remove_editor_menu' );
function gkp_remove_editor_menu() {
    remove_submenu_page( 'themes.php', 'theme-editor.php' );
}
content_copyCOPY

PS: This option also removes the Theme Editor and Plugin Editor links from the administration menu. This solution is to be preferred to tips such as the following: