đảo ngược mảng và lưu vào mảng khác

PHOTO EMBED

Tue Aug 17 2021 02:03:30 GMT+0000 (UTC)

Saved by @_Ryan_ #c

#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<stdbool.h>
void main()
{
  int A[20] ;
  int B[20];
  int i, j, n;

  printf("enter value n : ");
  scanf("%d", &n);


  for( i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("A %d = ", i + 1);
    scanf("%d", &A[i]);  }


    for (i = n-1, j = 0; i >= 0;i--, j++)
  {
    B[j] = A[i];

  }

  printf("B = ");
  for (j = 0; j < n;j++)
  {
    printf(" %d", B[j]);
  }


 getch();
}
content_copyCOPY