kiểm tra kí tự có đối xứng hay không ?

PHOTO EMBED

Thu Aug 19 2021 03:20:49 GMT+0000 (UTC)

Saved by @_Ryan_ #c

#include<stdio.h>
#include<stdbool.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
#include<string.h>

void main()
{
  int temp, i, j;
  temp = 0;
  char chars[20];

  printf("enter chars : ");
  gets(chars);

  for(i = 0, j = strlen(chars)-1; i < j; i++, j--)
  {
    if(chars[i] != chars[j])
    {
      temp = 1;
      break;
    }
  }

   if ( temp == 0)
   {
     printf("symmetric chain");
   }
   else
   {
    printf("not symmetric chain");
   }

  getch();

}
content_copyCOPY