tính tổng các giá trị lẻ nguyên dương nhỏ hơn N

PHOTO EMBED

Tue Aug 31 2021 13:07:30 GMT+0000 (UTC)

Saved by @_Ryan_ #c

#include<stdio.h>

void main()
{
 int n, sum;
  printf("enter n: ");
  scanf("%d", &n);

  for(int i = 1; i < n;i++)
  {
    if(i % 2 == 0)
    {
      continue;
    }
    sum = sum + i;
  }

  printf("sum of odd numbers = %d", sum);
}
content_copyCOPY