in 3 số thực ấy ra màn hình theo thứ tự tăng dần

PHOTO EMBED

Fri Sep 03 2021 14:57:32 GMT+0000 (UTC)

Saved by @_Ryan_ #c

#include<stdio.h>void increasing(float num1, float num2, float num3)
{
  float save = 0;
  printf("increasing: ");
  if(num1 > num2)
  {
    save = num2;
    num2 = num1;
    num1 = save;
  }
  if(num2 > num3)
  {
    save = num3;
    num3 = num2;
    num2 = save;
  }
  if(num1 > num2)
  {
    save = num2;
    num2 = num1;
    num1 = save;
  }
  printf("%.1f %.1f %.1f", num1, num2, num3);

}
void main()
{
 float num1, num2, num3;
  printf("enter number 1: ");
  scanf("%f", &num1);
  printf("enter number 2: ");
  scanf("%f", &num2);
  printf("enter number 3: ");
  scanf("%f", &num3);

 increasing(num1, num2, num3);
}
content_copyCOPY