nhập 3 số thực. Hãy thay tất cả các số âm bằng trị tuyệt đối của nó

PHOTO EMBED

Fri Sep 03 2021 14:16:23 GMT+0000 (UTC)

Saved by @_Ryan_ #c

#include<stdio.h>


//change negative number to positive number
void change(float num1, float num2, float num3)
{
  printf("changed: [%.1f] [%.1f] [%.1f]", num1 * -1, num2 * -1, num3 * -1);
}
void main()
{
 float num1, num2, num3;
 printf("please enter negative numbers\n");
 
 //check input data 
 do 
 {
  printf("enter number 1: ");
  scanf("%f", &num1);
  printf("enter number 2: ");
  scanf("%f", &num2);
  printf("enter number 3: ");
  scanf("%f", &num3);

   if(num1 >= 0 || num2 >= 0 || num3 >= 0)
   {
   printf("please enter negative numbers\n");
   }
 }while(num1 >= 0);

 change(num1, num2, num3);
}
content_copyCOPY