đảo ngược một dãy số đã cho

PHOTO EMBED

Thu Aug 19 2021 13:25:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @_Ryan_ #c

#include<stdio.h>
#include<stdbool.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
#include<string.h>

void main()
{
  int number; 
  int i, surplus, sum; 

  printf("enter number: "); // nhập số cần đảo ngược
  scanf("%d", &num);
  printf("how many digits in the entered number : ");
  scanf("%d", &sum);

  printf("reversed number of %d is ", num);
  for (i = 1; i <= sum;i++)
  {
    surplus = num%10;  // tìm số dư của số đã cho và in lần lượt sẽ được số đảo ngược
    printf("%d", surplus);
    num = num/10;
  }
 
  getch();
}
content_copyCOPY