tìm số nguyên dương m lớn nhất sao cho 1 + 2 + 3 + … + m < N

PHOTO EMBED

Tue Aug 31 2021 13:20:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @_Ryan_ #c

#include<stdio.h>

void main()
{
 int n, sum;
 int count = 0;
  printf("enter n: ");
  scanf("%d", &n);

  for(int i = 1; i < n;i++)
  {
   sum = sum + i;
    if(sum >= n)
    {
      break;
    }
    count = count + 1;
  }

  printf("count = %d", count);
}
content_copyCOPY