הוספת כפתור "קנה עכשיו" למוצרים

PHOTO EMBED

Tue May 18 2021 19:18:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Shesek

/* Create Buy Now Button dynamically after Add To Cart button
  function add_content_after_addtocart() {
  
    // get the current post/product ID
    $current_product_id = get_the_ID();
  
    // get the product based on the ID
    $product = wc_get_product( $current_product_id );
  
    // get the "Checkout Page" URL
    $checkout_url = WC()->cart->get_checkout_url();
  
    // run only on simple products
    if( $product->is_type( 'simple' ) ){
      echo '<a href="'.$checkout_url.'?add-to-cart='.$current_product_id.'" class="buy-now button" style="background-color: #000000 !important; margin-right: 10px;">קנה עכשיו</a>';
      //echo '<a href="'.$checkout_url.'" class="buy-now button">קנה עכשיו</a>';
    }
  }
  add_action( 'woocommerce_after_add_to_cart_button', 'add_content_after_addtocart' );
content_copyCOPY

ניתן לעצב את הלחצן עם הקלאס buy-now button ולמחוק את style="background-color: #000000 !important; margin-right: 10px;"