הוספת כפתור קנה עכשיו לעמוד המוצר

PHOTO EMBED

Thu Jul 29 2021 14:49:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Shesek

/* Create Buy Now Button dynamically after Add To Cart button */

    function add_content_after_addtocart() {

    

        // get the current post/product ID

        $current_product_id = get_the_ID();

    

        // get the product based on the ID

        $product = wc_get_product( $current_product_id );

    

        // get the "Checkout Page" URL

        $checkout_url = WC()->cart->get_checkout_url();

    

        // run only on simple products

        if( $product->is_type( 'simple' ) ){

            echo '<a href="'.$checkout_url.'?add-to-cart='.$current_product_id.'" class="buy-now button">Buy Now</a>';

            //echo '<a href="'.$checkout_url.'" class="buy-now button">Buy Now</a>';

        }

    }

    add_action( 'woocommerce_after_add_to_cart_button', 'add_content_after_addtocart' );
content_copyCOPY