ווקומרס

add_action( 'woocommerce_before_cart', 'calculator_free_shipping_cart_notice' );
 
function calculator_free_shipping_cart_notice() {
 
  $min_amount = 350; //change this to your free shipping threshold
  
  $current = WC()->cart->subtotal;
 
  if ( $current < $min_amount ) {
   $added_text = ' עוד ' . wc_price( $min_amount - $current ) . ' ויש לכם שליח עד הבית בחינם!';
   $return_to = wc_get_page_permalink( 'home' );
   $notice = sprintf( '<a href="%s" class="button wc-forward">%s</a> %s', esc_url( $return_to ), 'הוסיפו פריטים לסל למשלוח חינם', $added_text );
   wc_print_notice( $notice, 'notice' );
  }
 
}

add_action( 'woocommerce_before_checkout_form', 'free_shipping_cart_notice' );
 
function free_shipping_cart_notice() {
 
  $min_amount = 350; //change this to your free shipping threshold
  
  $current = WC()->cart->subtotal;
 
  if ( $current < $min_amount ) {
   $added_text = ' עוד ' . wc_price( $min_amount - $current ) . ' ויש לכם שליח עד הבית בחינם!';
   $return_to = wc_get_page_permalink( 'home' );
   $notice = sprintf( '<a href="%s" class="button wc-forward">%s</a> %s', esc_url( $return_to ), 'הוסיפו פריטים לסל למשלוח חינם', $added_text );
   wc_print_notice( $notice, 'notice' );
  }
 
}
function cw_custom_checkbox_fields( $checkout ) {
    echo '<div class="cw_custom_class"><h3>'.__('אישור דיוור: ').'</h3>';
    woocommerce_form_field( 'custom_checkbox', array(
      'type'     => 'checkbox',
      'label'     => __('אני מאשר\ת את הדיוור.'),
      'required' => false,
    ), $checkout->get_value( 'custom_checkbox' ));
    echo '</div>';
  }
/**
 * Hide shipping rates when free shipping is available.
 *
 * @param array $rates Array of rates found for the package.
 * @return array
 */
function my_hide_shipping_when_free_is_available( $rates ) {
	$free = array();
	foreach ( $rates as $rate_id => $rate ) {
		if ( 'free_shipping' === $rate->method_id ) {
			$free[ $rate_id ] = $rate;
			break;
		}
	}
	return ! empty( $free ) ? $free : $rates;
}
add_filter( 'woocommerce_package_rates', 'my_hide_shipping_when_free_is_available', 100 );
* This piece of code will hide fields for the chosen method.
.hide_pickup {
  display: none !important;
}
*/
 
// Hide Local Pickup shipping method
add_filter( 'woocommerce_checkout_fields', 'hide_local_pickup_method' );
function hide_local_pickup_method( $fields_pickup ) {
  // change below for the method
  $shipping_method_pickup ='local_pickup:4';
  // change below for the list of fields. Add (or delete) the field name you want (or don’t want) to use
  $hide_fields_pickup = array( 'billing_company', 'billing_country', 'billing_postcode', 'billing_address_1', 'billing_address_2' , 'billing_city', 'billing_state');
 
  $chosen_methods_pickup = WC()->session->get( 'chosen_shipping_methods' );
  $chosen_shipping_pickup = $chosen_methods_pickup[0];
 
  foreach($hide_fields_pickup as $field_pickup ) {
    if ($chosen_shipping_pickup == $shipping_method_pickup) {
      $fields_pickup['billing'][$field_pickup]['required'] = false;
      $fields_pickup['billing'][$field_pickup]['class'][] = 'hide_pickup';
    }
    $fields_pickup['billing'][$field_pickup]['class'][] = 'billing-dynamic_pickup';
  }
  return $fields_pickup;
}
// Local Pickup - hide fields
add_action( 'wp_head', 'local_pickup_fields', 999 );
function local_pickup_fields() {
  if (is_checkout()) :
  ?>
  <style>
    .hide_pickup {display: none!important;}
  </style>
  <script>
    jQuery( function( $ ) {
      if ( typeof woocommerce_params === 'undefined' ) {
        return false;
      }
      $(document).on( 'change', '#shipping_method input[type="radio"]', function() {
        // change local_pickup:4 accordingly
      $('.billing-dynamic_pickup').toggleClass('hide_pickup', this.value == 'local_pickup:4');
      });
    });
  </script>
  <?php
  endif;
}
function cw_custom_checkbox_fields( $checkout ) {
    echo '<div class="cw_custom_class"><h3>'.__('אישור דיוור: ').'</h3>';
    woocommerce_form_field( 'custom_checkbox', array(
      'type'     => 'checkbox',
      'label'     => __('אני מאשר\ת את הדיוור.'),
      'required' => false,
    ), $checkout->get_value( 'custom_checkbox' ));
    echo '</div>';
  }
// Edit WooCommerce dropdown menu item of shop page//
// Options: menu_order, popularity, rating, date, price, price-desc
 
function my_woocommerce_catalog_orderby( $orderby ) {
  unset($orderby["rating"]);
  unset($orderby["date"]);
  return $orderby;
}
add_filter( "woocommerce_catalog_orderby", "my_woocommerce_catalog_orderby", 20 );
add_filter( 'woocommerce_get_availability', 'wcs_custom_get_availability', 1, 2);
function wcs_custom_get_availability( $availability, $_product ) {
 
  // Change Out of Stock Text
  if ( ! $_product->is_in_stock() ) {
    $availability['availability'] = __('Sold Out', 'woocommerce');
  }
  return $availability;
}
add_action( 'woocommerce_after_cart', 'seger_notice_cart_hodula' );
 
function seger_notice_cart_hodula() {
echo '
<style>
p.notice-seger-cart{
	background-color:#f1f1f1!important;
	font-size:16px;
	border:1px solid #eee;
	display: block;
  padding: 20px;
	color:black;
	box-shadow:2px 2px 2px grey;
	margin-top:20px;
}
</style>
<p class="notice-seger-cart"><b style="font-size:18px;">שימי לב 💗</b><br>
בעקבות הסגר החלטנו לספסד את מחיר שירות המשלוחים עד הבית ל<u>20 ₪ בלבד.</u>
</p>';
}
/*
* Changing the maximum quantity to 1 for all the WooCommerce products
*/

function woocommerce_quantity_input_max_callback( $max, $product ) {
	$max = 1; 
	return $max;
}
add_filter( 'woocommerce_quantity_input_max', 'woocommerce_quantity_input_max_callback', 10, 2 );
?>
// Get WooCommerce product name by ID via shortcode: [iw_product_name id='']
function iw_product_name_shortcode( $atts ) {
  $atts = shortcode_atts( array(
    'id' => null,
  ), $atts, 'bartag' );

  $html = '';

  if( intval( $atts['id'] ) > 0 && function_exists( 'wc_get_product' ) ){
		$_product = wc_get_product( $atts['id'] );
		$html = $_product->get_title();
  }
  return $html;
}
add_shortcode( 'iw_product_name', 'iw_product_name_shortcode' );
/**
* WhatsApp button in product archive
*/
add_action('woocommerce_after_shop_loop_item', 'add_a_custom_button', 5 );
function add_a_custom_button() {
  global $product;

  // Not for variable and grouped products that doesn't have an "add to cart" button
  if( $product->is_type('variable') || $product->is_type('grouped') ) return;

  // Output the custom button linked to the product
  echo '<div style="margin-bottom:10px;">
    <a class="button custom-button" target="blank" href="https://api.whatsapp.com/send?phone=22222222&text=' . esc_attr( $product->get_title() ) . '">' . _('שלח ווטסאפ') . '</a>
  </div>';
}
add_filter( 'woocommerce_default_address_fields', 'customise_postcode_fields' );
function customise_postcode_fields( $address_fields ) {
  $address_fields['postcode']['required'] = false;

  return $address_fields;
}
/**
 * Woocommerce redirect to checkout after add to cart
 */
add_filter( 'woocommerce_add_to_cart_redirect', 'barbareshet_skip_cart_redirect_checkout' );

function barbareshet_skip_cart_redirect_checkout( $url ) {
	return wc_get_checkout_url();
}
add_action( 'woocommerce_before_cart', 'bbloomer_free_shipping_cart_notice' );
 
function bbloomer_free_shipping_cart_notice() {
 
  $min_amount = 350; //change this to your free shipping threshold
  
  $current = WC()->cart->subtotal;
 
  if ( $current < $min_amount ) {
$added_text = ' בכדי לקבל משלוח חינם עליך לרכוש בסכום מעל 350 ש"ח הוסף מוצרים בסך ' . wc_price( $min_amount - $current ) . ' נוספים!';   $return_to = wc_get_page_permalink( 'shop' );
   $notice = sprintf( '<a href="%s" class="button wc-forward">%s</a> %s', esc_url( $return_to ), 'המשך בקניות', $added_text );
   wc_print_notice( $notice, 'notice' );
  }
}
add_action( 'woocommerce_before_cart', 'computec_shipping_cart_notice' );
 
function computec_shipping_cart_notice() {
 
  $min_amount = 150; //change this to your shipping threshold
  
  $current = WC()->cart->subtotal;
 
  if ( $current < $min_amount ) {

	$added_text = ' אנו מבצעים משלוחים מסכום של 150 ש"ח ומעלה הוסף מוצרים בסך ' . wc_price( $min_amount - $current ) . ' נוספים!';    
	$return_to = wc_get_page_permalink( 'shop' );
	$notice = sprintf( '<a href="%s" class="button wc-forward">%s</a> %s', esc_url( $return_to ), 'המשך בקניות', $added_text );
	wc_print_notice( $notice, 'notice' );
  }
}
// Set a minimum dollar amount per order
add_action( 'woocommerce_check_cart_items', 'spyr_set_min_total' );
function spyr_set_min_total() {
	// Only run in the Cart or Checkout pages
	if( is_cart() || is_checkout() ) {
		global $woocommerce;

		// Set minimum cart total
		$minimum_cart_total = 500;

		// Total we are going to be using for the Math
		// This is before taxes and shipping charges
		$total = WC()->cart->subtotal;
		
		// Compare values and add an error is Cart's total
	  // happens to be less than the minimum required before checking out.
		// Will display a message along the lines of
		// A Minimum of 10 USD is required before checking out. (Cont. below)
		if( $total <= $minimum_cart_total ) {
			// Display our error message
			wc_add_notice( sprintf( '<strong>A Minimum of %s %s is required before checking out.</strong>'
				.'<br />Current cart\'s total: %s %s',
				$minimum_cart_total,
				get_option( 'woocommerce_currency'),
				$total,
				get_option( 'woocommerce_currency') ),
			'error' );
		}
	}
}
// Move Coupon Code To Order Review
remove_action( 'woocommerce_before_checkout_form', 'woocommerce_checkout_coupon_form', 10 );
add_action( 'woocommerce_checkout_order_review', 'woocommerce_checkout_coupon_form', 5 );
// Move Coupon Code To Order Review
remove_action( 'woocommerce_before_checkout_form', 'woocommerce_checkout_coupon_form', 10 );
add_action( 'woocommerce_checkout_order_review', 'woocommerce_checkout_coupon_form', 5 );
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Assistant&display=swap');

#template_header h1, #template_header .subtitle, #body_content_inner, .td, .text, #template_body h2, #template_body h2 a, #template_body h3, #template_footer a.ft-social-link, #template_footer #credit {
font-family: 'Assistant', sans-serif!important;
}
* Sorting out of stock WooCommerce products – Order product collections by stock status, in-stock products first.
*/
class iWC_Orderby_Stock_Status
{
public function __construct()
{
// Check if WooCommerce is active
if (in_array(‘woocommerce/woocommerce.php’, apply_filters(‘active_plugins’, get_option(‘active_plugins’)))) {
add_filter(‘posts_clauses’, array($this, ‘order_by_stock_status’), 2000);
}
}
public function order_by_stock_status($posts_clauses)
{
global $wpdb;
// only change query on WooCommerce loops
if (is_woocommerce() && (is_shop() || is_product_category() || is_product_tag())) {
$posts_clauses[‘join’] .= ” INNER JOIN $wpdb->postmeta istockstatus ON ($wpdb->posts.ID = istockstatus.post_id) “;
$posts_clauses[‘orderby’] = ” istockstatus.meta_value ASC, ” . $posts_clauses[‘orderby’];
$posts_clauses[‘where’] = ” AND istockstatus.meta_key = ‘_stock_status’ AND istockstatus.meta_value <> ” ” . $posts_clauses[‘where’];
}
return $posts_clauses;
}
}
new iWC_Orderby_Stock_Status;
/**
* END – Order product collections by stock status, instock products first.
*/
/* Create Buy Now Button dynamically after Add To Cart button
  function add_content_after_addtocart() {
  
    // get the current post/product ID
    $current_product_id = get_the_ID();
  
    // get the product based on the ID
    $product = wc_get_product( $current_product_id );
  
    // get the "Checkout Page" URL
    $checkout_url = WC()->cart->get_checkout_url();
  
    // run only on simple products
    if( $product->is_type( 'simple' ) ){
      echo '<a href="'.$checkout_url.'?add-to-cart='.$current_product_id.'" class="buy-now button" style="background-color: #000000 !important; margin-right: 10px;">קנה עכשיו</a>';
      //echo '<a href="'.$checkout_url.'" class="buy-now button">קנה עכשיו</a>';
    }
  }
  add_action( 'woocommerce_after_add_to_cart_button', 'add_content_after_addtocart' );
 * @snippet    Hide ALL shipping rates in ALL zones when Free Shipping is available
 * @how-to    Get CustomizeWoo.com FREE
 * @sourcecode  https://businessbloomer.com/?p=260
 * @author    Rodolfo Melogli
 * @compatible  WooCommerce 3.6.3
 * @donate $9   https://businessbloomer.com/bloomer-armada/
 */
 
add_filter( 'woocommerce_package_rates', 'bbloomer_unset_shipping_when_free_is_available_all_zones', 10, 2 );
  
function bbloomer_unset_shipping_when_free_is_available_all_zones( $rates, $package ) {
   
$all_free_rates = array();
   
foreach ( $rates as $rate_id => $rate ) {
   if ( 'free_shipping' === $rate->method_id ) {
     $all_free_rates[ $rate_id ] = $rate;
     break;
   }
}
   
if ( empty( $all_free_rates )) {
    return $rates;
} else {
    return $all_free_rates;
} 
 
}
/** * Change a currency symbol */
add_filter('woocommerce_currency_symbol', 'change_existing_currency_symbol', 10, 2); 
function change_existing_currency_symbol( $currency_symbol, $currency ) { switch( $currency ) { case 'ILS': $currency_symbol = 'ILS'; break; } return $currency_symbol;}
// Set WooCommerce Virtual Order Status to Complete After Payment
add_filter( 'woocommerce_payment_complete_order_status', 'virtual_order_payment_complete_order_status', 10, 2 );
function virtual_order_payment_complete_order_status( $order_status, $order_id ) {
 $order = new WC_Order( $order_id );
 if ( 'processing' == $order_status &&
    ( 'on-hold' == $order->status || 'pending' == $order->status || 'failed' == $order->status ) ) {
  $virtual_order = null;
  if ( count( $order->get_items() ) > 0 ) {
   foreach( $order->get_items() as $item ) {
    if ( 'line_item' == $item['type'] ) {
     $_product = $order->get_product_from_item( $item );
     if ( ! $_product->is_virtual() ) {
      // once we've found one non-virtual product we know we're done, break out of the loop
      $virtual_order = false;
      break;
     } else {
      $virtual_order = true;
     }
    }
   }
  }
  // virtual order, mark as completed
  if ( $virtual_order ) {
   return 'completed';
  }
 }
 // non-virtual order, return original status
 return $order_status;
}
add_filter( 'woocommerce_sale_flash', 'navarro_change_badge_to_percentage', 10, 3 );


function navarro_change_badge_to_percentage( $html, $post, $product ) {

	$price = intval( ( $product instanceof WC_Product_Variable ) ? $product->get_variation_regular_price() : $product->get_regular_price() );
	
	$sale = intval( ( $product instanceof WC_Product_Variable ) ? $product->get_variation_sale_price() : $product->get_sale_price() );

	$percent = floor( 100 - ( $sale * 100 / $price ) );

	return sprintf( '<div class="onsale-wrapper"><span class="onsale">%s%% %s</span></div>', $percent, __( 'הנחה', 'woocommerce' ) );

}
dd_filter( 'woocommerce_product_add_to_cart_text' , 'custom_woocommerce_product_add_to_cart_text' );
/* * custom_woocommerce_template_loop_add_to_cart**/
function custom_woocommerce_product_add_to_cart_text() {	
global $product;		
 $product_type = $product->get_type();		switch ( $product_type ) {		case 'external':			return _( 'Buy product', 'woocommerce' );		break;		case 'grouped':			return _( 'View products', 'woocommerce' );		break;		case 'simple':			return _( 'Add to cart', 'woocommerce' );		break;		case 'variable':			return _( 'Select options', 'woocommerce' );		break;		default:			return __( 'Read more', 'woocommerce' );	}	}
function search_by_sku( $search, &$query_vars ) {
  global $wpdb;
  if(isset($query_vars->query['s']) && !empty($query_vars->query['s'])){
    $args = array(
      'posts_per_page' => -1,
      'post_type'    => 'product',
      'meta_query' => array(
        array(
          'key' => '_sku',
          'value' => $query_vars->query['s'],
          'compare' => 'LIKE'
        )
      )
    );
    $posts = get_posts($args);
    if(empty($posts)) return $search;
    $get_post_ids = array();
    foreach($posts as $post){
      $get_post_ids[] = $post->ID;
    }
    if(sizeof( $get_post_ids ) > 0 ) {
        $search = str_replace( 'AND (((', "AND ((({$wpdb->posts}.ID IN (" . implode( ',', $get_post_ids ) . ")) OR (", $search);
    }
  }
  return $search;
  
}
  add_filter( 'posts_search', 'search_by_sku', 999, 2 );
  var image_to_show = '';
  var variations = JSON.parse($(".variations_form").attr("data-product_variations"));
  if(variations) {
    var first_attr = Object.keys(variations[0].attributes)[0];
    // when swatch button is clicked
    $("ul[data-attribute_name='"+first_attr+"'] li").click(function() {
      var choice = $(this).attr("data-value");
      var found = false;
      // loop variations JSON
      for(const i in variations) {
        if(found) continue;
        if(variations.hasOwnProperty(i)) {
          // if first attribute has the same value as has been selected
          if (choice === variations[i].attributes[Object.keys(variations[0].attributes)[0]]) {
            // change featured image
            image_to_show = variations[i].image_src;
            found = true;
          }
        }
      }
    });

    // after woo additional images has changed the image, change it again
    jQuery(".variations_form").on("wc_additional_variation_images_frontend_image_swap_done_callback", function() {
      if(image_to_show.length) {
        $(".attachment-shop_single").attr("src", image_to_show).removeAttr("srcset");
      }
    });

  }
add_action( 'woocommerce_cart_calculate_fees', 'elex_discount_price' ); 

function elex_discount_price() 

{ 

global $woocommerce; //Set the price for user role. 

$discount_price = 5; 

$set_role = array('administrator','vendor'); //Get the login user role 

$user = wp_get_current_user(); 

$user_role = $user->roles; //Check the specifc user role for discount. 

if( in_array( $user_role[0] , $set_role ) )

{ 

$woocommerce->cart->add_fee( 'Discounted Price', -$discount_price, true, 'standard' ); 

} 

}
function sv_discount_price_percentage($cart) {

  global $woocommerce; //Set the price for user role.

  $discount_percentage = 0.1;
	//כל 0.1 שווה ל10 אחוז


  $set_role = array('administrator', 'vendor'); //Get the login user role
  $user = wp_get_current_user();


  $percentage_fee = ($cart->cart_contents_total + $cart->shipping_total) * $discount_percentage;

  $user_role = $user->roles; //Check the specifc user role for discount.
  if (in_array($user_role[0], $set_role)) {

    $cart->add_fee('הנחה באחוזים', -$percentage_fee, true);
  }
}

add_action('woocommerce_cart_calculate_fees', 'sv_discount_price_percentage');
add_filter( 'woocommerce_checkout_fields' , 'virtual_products_less_fields' );

function virtual_products_less_fields( $fields ) {

  $virtual_products = true;

  foreach( WC()->cart->get_cart() as $cart_item_key => $cart_item ) {

    if ( ! $cart_item['data']->is_virtual() ) $virtual_products = false;
  }

  if( $virtual_products===true) {
    unset($fields['billing']['billing_company']);
    unset($fields['billing']['billing_address_1']);
    unset($fields['billing']['billing_address_2']);
    unset($fields['billing']['billing_city']);
    unset($fields['billing']['billing_postcode']);
    unset($fields['billing']['billing_country']);
    unset($fields['billing']['billing_state']);
    unset($fields['billing']['billing_phone']);

    add_filter( 'woocommerce_enable_order_notes_field', '__return_false',9999 );
  }

  return $fields;

}
/**
 * Remove product data tabs
 */
add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'woo_remove_product_tabs', 98 );

function woo_remove_product_tabs( $tabs ) {

  unset( $tabs['description'] );   	// Remove the description tab
  unset( $tabs['reviews'] ); 			// Remove the reviews tab
  unset( $tabs['about'] ); 	// Remove the additional information tab
	unset( $tabs['additional_information'] );
	unset( $tabs['wcfm_product_store_tab'] );
	unset( $tabs['wcfm_enquiry_tab'] );

  return $tabs;
}
/**
 Display "Sold Out" on Loop Pages - WooCommerce
 */
 
add_action( 'woocommerce_before_shop_loop_item_title', 'bbloomer_display_sold_out_loop_woocommerce' );
 
function bbloomer_display_sold_out_loop_woocommerce() {
  global $product;
 
  if ( !$product->is_in_stock() ) {
    echo '<span class="soldout">' . __( 'אזל מהמלאי', 'woocommerce' ) . '</span>';
  }
} 
/** unrequiered checkout fields**/
add_filter( 'woocommerce_default_address_fields', 'customise_postcode_fields' );
function customise_postcode_fields( $address_fields ) {
  $address_fields['postcode']['required'] = false;
  return $address_fields;
} 

add_filter( 'woocommerce_checkout_fields' , 'misha_not_required_fields', 9999 );
 
function misha_not_required_fields( $f ) {
 
	unset( $f['billing']['billing_postcode']['required'] );
	unset( $f['shipping']['shipping_postcode']['required'] );
 
	// the same way you can make any field required, example:
	// $f['billing']['billing_company']['required'] = true;
 
	return $f;
}
/**
* Out of stock message for product variations.
* @param string $text default message.
* @return string
*/
function puri_out_of_stock_message( $text ){
 $text = 'המוצר אזל מהמלאי, לכניסה לרשימת המתנה, אנא צרו קשר!';
 return $text;
}
add_filter( 'woocommerce_out_of_stock_message', 'puri_out_of_stock_message', 999);
add_action( 'wp_head', function () { ?>
<style>

	.woocommerce-message, .woocommerce-info {
  border-top-color: var( --e-global-color-secondary );
}

.woocommerce-message::before, .woocommerce-info::before {
  color: var( --e-global-color-secondary );
}

</style>
<?php } );
function add_post_tag_columns( $columns ) {
  $columns['id'] = 'Id';
  return $columns;
}
add_filter( 'manage_edit-product_cat_columns', 'add_post_tag_columns' );

function add_post_tag_column_content( $content, $column, $id ) {
  if ( 'id' === $column ) {
    $content = $id;
  }

  return $content;
}
add_filter( 'manage_product_cat_custom_column', 'add_post_tag_column_content', 10, 3 );
/**

 Display "Sold Out" on Loop Pages - WooCommerce

 */

 

add_action( 'woocommerce_before_shop_loop_item_title', 'bbloomer_display_sold_out_loop_woocommerce' );

 

function bbloomer_display_sold_out_loop_woocommerce() {

    global $product;

 

    if ( !$product->is_in_stock() ) {

        echo '<span class="soldout">' . __( 'אזל מהמלאי', 'woocommerce' ) . '</span>';

   }

} 

​

/**

* Change "Out of stock" to "Sold Out"

* @param string $text

* @param WC_Product $product

* @return string

*/

function puri_woocommerce_get_availability_text( $text, $product ) {

    if (!$product->is_in_stock()) {

        $text = 'המוצר אזל מהמלאי, לכניסה לרשימת המתנה, אנא צרו קשר!';

   } else {

    // You can add more conditions here. e.g if product is available.

    // $text = 'Available right now';

   }

    return $text;

}

​

add_filter( 'woocommerce_get_availability_text', 'puri_woocommerce_get_availability_text', 999, 2);

​

/**

* Out of stock message for product variations.

* @param string $text default message.

* @return string

*/

function puri_out_of_stock_message( $text ){

 $text = 'המוצר אזל מהמלאי, לכניסה לרשימת המתנה, אנא צרו קשר!';

 return $text;

}

add_filter( 'woocommerce_out_of_stock_message', 'puri_out_of_stock_message', 999);
/**

 * @snippet       Display supplier @ WooCommerce Single Product Page

 * @how-to       Get CustomizeWoo.com FREE

 * @author       Rodolfo Melogli

 * @compatible   WC 4.
6
 * @donate $     https://businessbloomer.com/bloomer-armada/

 */

  
9
// -----------------------------------------

// 1. Add supplier field input @ product edit page

  

add_action( 'woocommerce_product_options_pricing', 'bbloomer_add_supplier_to_products' );      

  

function bbloomer_add_supplier_to_products() {          

    woocommerce_wp_text_input( array( 

        'id' => 'supplier', 

        'class' => 'short wc_input_price', 

        'label' => __( 'מחיר ספק', 'woocommerce' ) . ' (' . get_woocommerce_currency_symbol() . ')',

        'data_type' => 'price', 

   ));      

}

  

// -----------------------------------------

// 2. Save supplier field via custom field

  

add_action( 'save_post_product', 'bbloomer_save_supplier' );

  

function bbloomer_save_supplier( $product_id ) {

    global $pagenow, $typenow;

    if ( 'post.php' !== $pagenow || 'product' !== $typenow ) return;

    if ( defined( 'DOING_AUTOSAVE' ) && DOING_AUTOSAVE ) return;

    if ( isset( $_POST['supplier'] ) ) {

        update_post_meta( $product_id, 'supplier', $_POST['supplier'] );

   }

}
add_filter('woocommerce_get_availability_text', 'Computec_change_soldout', 10, 2 );

/**
* Change Sold Out Text to Something Else
*/
function Computec_change_soldout ( $text, $product) {
if ( !$product->is_in_stock() ) {
$text = 'אזל מהמלאי';
}
return $text;
}
.woocommerce-product-gallery__trigger {
  left: unset;
  right: .5em;
}

.woocommerce-product-gallery.woocommerce-product-gallery--with-images.images {
  display: flex;
}

.woocommerce div.product div.images .flex-control-thumbs li {
  width: 100%!important;
}
/* Create Buy Now Button dynamically after Add To Cart button */

    function add_content_after_addtocart() {

    

        // get the current post/product ID

        $current_product_id = get_the_ID();

    

        // get the product based on the ID

        $product = wc_get_product( $current_product_id );

    

        // get the "Checkout Page" URL

        $checkout_url = WC()->cart->get_checkout_url();

    

        // run only on simple products

        if( $product->is_type( 'simple' ) ){

            echo '<a href="'.$checkout_url.'?add-to-cart='.$current_product_id.'" class="buy-now button">Buy Now</a>';

            //echo '<a href="'.$checkout_url.'" class="buy-now button">Buy Now</a>';

       }

   }

    add_action( 'woocommerce_after_add_to_cart_button', 'add_content_after_addtocart' );
function wc_discount_total() {
  global $woocommerce;
  $discount_total = 0;
   
  foreach ( $woocommerce->cart->get_cart() as $cart_item_key => $values) {
     
  $_product = $values['data'];
 
    if ( $_product->is_on_sale() ) {
    $regular_price = $_product->get_regular_price();
    $sale_price = $_product->get_sale_price();
    $discount = ($regular_price - $sale_price) * $values['quantity'];
    $discount_total += $discount;
    }
  }    
  if ( $discount_total > 0 ) {
  echo '<tr class="cart-discount">
  <th>'. __( 'Your Savings', 'woocommerce' ) .'</th>
  <td data-title=" '. __( 'You Saved', 'woocommerce' ) .' ">'
  . wc_price( $discount_total + $woocommerce->cart->discount_cart ) .'</td>
  </tr>';
  }
}
add_action( 'woocommerce_cart_totals_after_order_total', 'wc_discount_total', 99);
add_action( 'woocommerce_review_order_after_order_total', 'wc_discount_total', 99);
// add clear cache option to shop owner
function wp_rocket_add_purge_cache_to_shop_owner() {
	// gets the shop owner role object
	$role = get_role('shop_manager');
 
	// add a new capability
	$role->add_cap('rocket_purge_cache', true);
}
add_action('init', 'wp_rocket_add_purge_cache_to_shop_owner', 12);
/* Clear cart data before adding new */ // before addto cart, only allow 1 item in a cart
 add_filter( 'woocommerce_add_to_cart_validation', 'woo_custom_add_to_cart_before' ); function woo_custom_add_to_cart_before( $cart_item_data ) { global $woocommerce; $woocommerce->cart->empty_cart(); // Do nothing with the data and return return true; }
<?php 
/* --- GIFT WRAP FIELDS CHECKOUT AND ADMIN --- */

/**
* Add the fields to the checkout
*/

add_action( 'woocommerce_after_checkout_billing_form', 'my_custom_checkout_field' );

function my_custom_checkout_field( $checkout ) {
  echo '<div class="my_gift_wrap_checkout_field"><h2>' . __('Gift wrap', 'woocommerce') .'</h2>';
  
  woocommerce_form_field( 'my_gift_wrap_checkbox', array(
'type'     => 'checkbox',
'class'     => array('checkbox_field'),
'label'     => __('Free gift wrapping? - Yes please!', 'woocommerce'),
'required' => false,
), $checkout->get_value( 'my_gift_wrap_checkbox' ));

woocommerce_form_field( 'my_gift_wrap_field', array(

'type' => 'textarea',
  'label'   => __('Gift wrap instructions', 'woocommerce'),
  'placeholder'  => _x('Please enter any gift wrapping instructions. For example if you have multiple items in your order but only want 1 wrapped, or a special message to include.', 'placeholder', 'woocommerce'),
  'required'  => false,
  'class'   => array('form-row-wide'),
  'clear'   => true,
    ), $checkout->get_value( 'my_gift_wrap_field' ));

  echo '</div>';
}

/**
* Update the order meta with fields values
*/

add_action('woocommerce_checkout_update_order_meta', 'my_custom_checkout_field_update_order_meta' );

function my_custom_checkout_field_update_order_meta( $order_id ) {

   if ( ! empty( $_POST['my_gift_wrap_checkbox'] ) ) {
    update_post_meta( $order_id, 'my_gift_wrap_checkbox', $_POST['my_gift_wrap_checkbox'] );
  }
   if ( ! empty( $_POST['my_gift_wrap_field'] ) ) {
    update_post_meta( $order_id, 'my_gift_wrap_field', $_POST['my_gift_wrap_field'] );
  }
}

/**
* Display fields on the order edit page
*/

add_action('woocommerce_admin_order_data_after_billing_address', 'my_custom_checkout_field_display_admin_order_meta', 10, 1 );

function my_custom_checkout_field_display_admin_order_meta($order){

 if (get_post_meta( $order->id, 'my_gift_wrap_checkbox', true ) == 1){
	 echo '<p><strong>'.__('Gift wrap', 'woocommerce').': </strong> ' . __('Yes please!', 'woocommerce'). '</p>';
 } else {
	 echo '<p><strong>'.__('Gift wrap', 'woocommerce').': </strong> ' . __('No thank you', 'woocommerce'). '</p>';
 }
 echo '<p><strong>'.__('Gift wrap instructions', 'woocommerce').': </strong> ' . get_post_meta( $order->id, 'my_gift_wrap_field', true ) . '</p>';
}

/**
 * Add the fields to order emails and thank you page.
 **/
add_action( "woocommerce_email_after_order_table", "my_woocommerce_email_after_order_table", 10, 1);

/* add same function to run on after orders table for thank you page */
add_action( 'woocommerce_order_details_after_order_table', "my_woocommerce_email_after_order_table", 10, 1 );

function my_woocommerce_email_after_order_table( $order ) {
  $my_gift_wrap_checkbox = get_post_meta( $order->id, "my_gift_wrap_checkbox", true );
  $gift_wrap = $my_gift_wrap_checkbox ? __('Yes please!', 'woocommerce') : __('No thank you.', 'woocommerce');

  echo '<p><strong>Gift wrap?: </strong>' . $gift_wrap . '</p>';

  if ( $my_gift_wrap_checkbox ) {
    echo '<p><strong>Gift wrap instructions: </strong>' . get_post_meta( $order->id, "my_gift_wrap_field", true ) . '</p>';
  }

}
?>
add_filter( 'woocommerce_sale_flash', 'navarro_change_badge_to_percentage', 99, 3 );

function navarro_change_badge_to_percentage( $html, $post, $product ) {

	$price = intval( ( $product instanceof WC_Product_Variable ) ? $product->get_variation_regular_price() : $product->get_regular_price() );

	$sale = intval( ( $product instanceof WC_Product_Variable ) ? $product->get_variation_sale_price() : $product->get_sale_price() );

	$discunt = $price - $sale;

	return sprintf( '<div class="onsale-wrapper"><span class="onsale"> %s₪ %s</span></div>', $discunt, __( 'הנחה', 'woocommerce' ) );
}
function cw_custom_checkbox_fields( $checkout ) {
    echo '<div class="cw_custom_class"><h3>'.__('אני מאשר/ת את תקנון האתר/חנות: ').'</h3>';
    woocommerce_form_field( 'custom_checkbox', array(
      'type'     => 'checkbox',
      'label'     => __('אני מאשר/ת את תקנון האתר/חנות'),
      'required' => true,
    ), $checkout->get_value( 'custom_checkbox' ));
    echo '</div>';
  }
/**
 * Attributes shortcode callback.
 */
function so_39394127_attributes_shortcode( $atts ) {

  global $product;

  if( ! is_object( $product ) || ! $product->has_attributes() ){
    return;
  }

  // parse the shortcode attributes
  $args = shortcode_atts( array(
    'attributes' => array_keys( $product->get_attributes() ), // by default show all attributes
  ), $atts );

  // is pass an attributes param, turn into array
  if( is_string( $args['attributes'] ) ){
    $args['attributes'] = array_map( 'trim', explode( '|' , $args['attributes'] ) );
  }

  // start with a null string because shortcodes need to return not echo a value
  $html = '';

  if( ! empty( $args['attributes'] ) ){

    foreach ( $args['attributes'] as $attribute ) {

      // get the WC-standard attribute taxonomy name
      $taxonomy = strpos( $attribute, 'pa_' ) === false ? wc_attribute_taxonomy_name( $attribute ) : $attribute;

      if( taxonomy_is_product_attribute( $taxonomy ) ){

        // Get the attribute label.
        $attribute_label = wc_attribute_label( $taxonomy );

        // Build the html string with the label followed by a clickable list of terms.
        // Updated for WC3.0 to use getters instead of directly accessing property.
        $html .= get_the_term_list( $product->get_id(), $taxonomy, '<li class="bullet-arrow">' . $attribute_label . ': ' , ', ', '</li>' ); 
      }

    }

    // if we have anything to display, wrap it in a <ul> for proper markup
    // OR: delete these lines if you only wish to return the <li> elements
    if( $html ){
      $html = '<ul class="product-attributes">' . $html . '</ul>';
    }

  }

  return $html;
}
add_shortcode( 'display_attributes', 'so_39394127_attributes_shortcode' );
/**
 * @snippet    Item Quantity Inputs @ WooCommerce Checkout
 * @how-to    Get CustomizeWoo.com FREE
 * @author    Rodolfo Melogli
 * @compatible  WooCommerce 7
 * @donate $9   https://businessbloomer.com/bloomer-armada/
 */

// ----------------------------
// Add Quantity Input Beside Product Name
 
add_filter( 'woocommerce_checkout_cart_item_quantity', 'bbloomer_checkout_item_quantity_input', 9999, 3 );
 
function bbloomer_checkout_item_quantity_input( $product_quantity, $cart_item, $cart_item_key ) {
	$product = apply_filters( 'woocommerce_cart_item_product', $cart_item['data'], $cart_item, $cart_item_key );
	$product_id = apply_filters( 'woocommerce_cart_item_product_id', $cart_item['product_id'], $cart_item, $cart_item_key );
	if ( ! $product->is_sold_individually() ) {
		$product_quantity = woocommerce_quantity_input( array(
			'input_name' => 'shipping_method_qty_' . $product_id,
			'input_value' => $cart_item['quantity'],
			'max_value'  => $product->get_max_purchase_quantity(),
			'min_value'  => '0',
		), $product, false );
		$product_quantity .= '<input type="hidden" name="product_key_' . $product_id . '" value="' . $cart_item_key . '">';
	}
	return $product_quantity;
}

// ----------------------------
// Detect Quantity Change and Recalculate Totals

add_action( 'woocommerce_checkout_update_order_review', 'bbloomer_update_item_quantity_checkout' );

function bbloomer_update_item_quantity_checkout( $post_data ) {
	parse_str( $post_data, $post_data_array );
	$updated_qty = false;
	foreach ( $post_data_array as $key => $value ) {	
		if ( substr( $key, 0, 20 ) === 'shipping_method_qty_' ) {			
			$id = substr( $key, 20 );  
			WC()->cart->set_quantity( $post_data_array['product_key_' . $id], $post_data_array[$key], false );
			$updated_qty = true;
		}		
	}	
	if ( $updated_qty ) WC()->cart->calculate_totals();
}
/**
 Remove all possible fields
 **/
function wc_remove_checkout_fields( $fields ) {

  // Billing fields
  unset( $fields['billing']['billing_company'] );
  unset( $fields['billing']['billing_email'] );
  unset( $fields['billing']['billing_phone'] );
  unset( $fields['billing']['billing_state'] );
  unset( $fields['billing']['billing_first_name'] );
  unset( $fields['billing']['billing_last_name'] );
  unset( $fields['billing']['billing_address_1'] );
  unset( $fields['billing']['billing_address_2'] );
  unset( $fields['billing']['billing_city'] );
  unset( $fields['billing']['billing_postcode'] );

  // Shipping fields
  unset( $fields['shipping']['shipping_company'] );
  unset( $fields['shipping']['shipping_phone'] );
  unset( $fields['shipping']['shipping_state'] );
  unset( $fields['shipping']['shipping_first_name'] );
  unset( $fields['shipping']['shipping_last_name'] );
  unset( $fields['shipping']['shipping_address_1'] );
  unset( $fields['shipping']['shipping_address_2'] );
  unset( $fields['shipping']['shipping_city'] );
  unset( $fields['shipping']['shipping_postcode'] );

  // Order fields
  unset( $fields['order']['order_comments'] );

  return $fields;
}
add_filter( 'woocommerce_checkout_fields', 'wc_remove_checkout_fields' );
add_filter('woocommerce_checkout_fields', 'custom_override_checkout_fields');
function custom_override_checkout_fields($fields)
 {
 unset($fields['billing']['billing_address_2']);
 $fields['billing']['billing_company']['placeholder'] = 'Business Name';
 $fields['billing']['billing_company']['label'] = 'Business Name';
 $fields['billing']['billing_first_name']['placeholder'] = 'First Name'; 
 $fields['shipping']['shipping_first_name']['placeholder'] = 'First Name';
 $fields['shipping']['shipping_last_name']['placeholder'] = 'Last Name';
 $fields['shipping']['shipping_company']['placeholder'] = 'Company Name'; 
 $fields['billing']['billing_last_name']['placeholder'] = 'Last Name';
 $fields['billing']['billing_email']['placeholder'] = 'Email Address ';
 $fields['billing']['billing_phone']['placeholder'] = 'Phone ';
 return $fields;
 }

Similiar Collections

Python strftime reference pandas.Period.strftime python - Formatting Quarter time in pandas columns - Stack Overflow python - Pandas: Change day - Stack Overflow python - Check if multiple columns exist in a df - Stack Overflow Pandas DataFrame apply() - sending arguments examples python - How to filter a dataframe of dates by a particular month/day? - Stack Overflow python - replace a value in the entire pandas data frame - Stack Overflow python - Replacing blank values (white space) with NaN in pandas - Stack Overflow python - get list from pandas dataframe column - Stack Overflow python - How to drop rows of Pandas DataFrame whose value in a certain column is NaN - Stack Overflow python - How to drop rows of Pandas DataFrame whose value in a certain column is NaN - Stack Overflow python - How to lowercase a pandas dataframe string column if it has missing values? - Stack Overflow How to Convert Integers to Strings in Pandas DataFrame - Data to Fish How to Convert Integers to Strings in Pandas DataFrame - Data to Fish create a dictionary of two pandas Dataframe columns? - Stack Overflow python - ValueError: No axis named node2 for object type <class 'pandas.core.frame.DataFrame'> - Stack Overflow Python Pandas iterate over rows and access column names - Stack Overflow python - Creating dataframe from a dictionary where entries have different lengths - Stack Overflow python - Deleting DataFrame row in Pandas based on column value - Stack Overflow python - How to check if a column exists in Pandas - Stack Overflow python - Import pandas dataframe column as string not int - Stack Overflow python - What is the most efficient way to create a dictionary of two pandas Dataframe columns? - Stack Overflow Python Loop through Excel sheets, place into one df - Stack Overflow python - How do I get the row count of a Pandas DataFrame? - Stack Overflow python - How to save a new sheet in an existing excel file, using Pandas? - Stack Overflow Python Loop through Excel sheets, place into one df - Stack Overflow How do I select a subset of a DataFrame? — pandas 1.2.4 documentation python - Delete column from pandas DataFrame - Stack Overflow python - Convert list of dictionaries to a pandas DataFrame - Stack Overflow How to Add or Insert Row to Pandas DataFrame? - Python Examples python - Check if a value exists in pandas dataframe index - Stack Overflow python - Set value for particular cell in pandas DataFrame using index - Stack Overflow python - Pandas Dataframe How to cut off float decimal points without rounding? - Stack Overflow python - Pandas: Change day - Stack Overflow python - Clean way to convert quarterly periods to datetime in pandas - Stack Overflow Pandas - Number of Months Between Two Dates - Stack Overflow python - MonthEnd object result in <11 * MonthEnds> instead of number - Stack Overflow python - Extracting the first day of month of a datetime type column in pandas - Stack Overflow
MySQL MULTIPLES INNER JOIN How to Use EXISTS, UNIQUE, DISTINCT, and OVERLAPS in SQL Statements - dummies postgresql - SQL OVERLAPS PostgreSQL Joins: Inner, Outer, Left, Right, Natural with Examples PostgreSQL Joins: A Visual Explanation of PostgreSQL Joins PL/pgSQL Variables ( Format Dates ) The Ultimate Guide to PostgreSQL Date By Examples Data Type Formatting Functions PostgreSQL - How to calculate difference between two timestamps? | TablePlus Date/Time Functions and Operators PostgreSQL - DATEDIFF - Datetime Difference in Seconds, Days, Months, Weeks etc - SQLines CASE Statements in PostgreSQL - DataCamp SQL Optimizations in PostgreSQL: IN vs EXISTS vs ANY/ALL vs JOIN PostgreSQL DESCRIBE TABLE Quick and best way to Compare Two Tables in SQL - DWgeek.com sql - Best way to select random rows PostgreSQL - Stack Overflow PostgreSQL: Documentation: 13: 70.1. Row Estimation Examples Faster PostgreSQL Counting How to Add a Default Value to a Column in PostgreSQL - PopSQL How to Add a Default Value to a Column in PostgreSQL - PopSQL SQL Subquery - Dofactory SQL IN - SQL NOT IN - JournalDev DROP FUNCTION (Transact-SQL) - SQL Server | Microsoft Docs SQL : Multiple Row and Column Subqueries - w3resource PostgreSQL: Documentation: 9.5: CREATE FUNCTION PostgreSQL CREATE FUNCTION By Practical Examples datetime - PHP Sort a multidimensional array by element containing date - Stack Overflow database - Oracle order NULL LAST by default - Stack Overflow PostgreSQL: Documentation: 9.5: Modifying Tables PostgreSQL: Documentation: 14: SELECT postgresql - sql ORDER BY multiple values in specific order? - Stack Overflow How do I get the current unix timestamp from PostgreSQL? - Database Administrators Stack Exchange SQL MAX() with HAVING, WHERE, IN - w3resource linux - Which version of PostgreSQL am I running? - Stack Overflow Copying Data Between Tables in a Postgres Database php - How to remove all numbers from string? - Stack Overflow sql - How to get a list column names and datatypes of a table in PostgreSQL? - Stack Overflow postgresql - How do I remove all spaces from a field in a Postgres database in an update query? - Stack Overflow sql - How to get a list column names and datatypes of a table in PostgreSQL? - Stack Overflow How to change PRIMARY KEY of an existing PostgreSQL table? · GitHub Drop tables w Dependency Tracking ( constraints ) Import CSV File Into PosgreSQL Table How To Import a CSV into a PostgreSQL Database How can I drop all the tables in a PostgreSQL database? - Stack Overflow How can I drop all the tables in a PostgreSQL database? - Stack Overflow PostgreSQL CASE Statements & Examples using WHEN-THEN, if-else and switch | DataCamp PostgreSQL LEFT: Get First N Characters in a String How can I drop all the tables in a PostgreSQL database? - Stack Overflow How can I drop all the tables in a PostgreSQL database? - Stack Overflow PostgreSQL - Copy Table - GeeksforGeeks PostgreSQL BETWEEN Query with Example sql - Postgres Query: finding values that are not numbers - Stack Overflow PostgreSQL UPDATE Join with A Practical Example
Request API Data with JavaScript or PHP (Access a Json data with PHP API) PHPUnit – The PHP Testing Framework phpspec array_column How to get closest date compared to an array of dates in PHP Calculating past and future dates < PHP | The Art of Web PHP: How to check which item in an array is closest to a given number? - Stack Overflow implode php - Calculate difference between two dates using Carbon and Blade php - Create a Laravel Request object on the fly testing - How can I measure the speed of code written in PHP? testing - How can I measure the speed of code written in PHP? What to include in gitignore for a Laravel and PHPStorm project Laravel Chunk Eloquent Method Example - Tuts Make html - How to solve PHP error 'Notice: Array to string conversion in...' - Stack Overflow PHP - Merging two arrays into one array (also Remove Duplicates) - Stack Overflow php - Check if all values in array are the same - Stack Overflow PHP code - 6 lines - codepad php - Convert array of single-element arrays to one a dimensional array - Stack Overflow datetime - PHP Sort a multidimensional array by element containing date - Stack Overflow sql - Division ( / ) not giving my answer in postgresql - Stack Overflow Get current date, given a timezone in PHP? - Stack Overflow php - Get characters after last / in url - Stack Overflow Add space after 7 characters - PHP Coding Help - PHP Freaks php - Laravel Advanced Wheres how to pass variable into function? - Stack Overflow php - How can I manually return or throw a validation error/exception in Laravel? - Stack Overflow php - How to add meta data in laravel api resource - Stack Overflow php - How do I create a webhook? - Stack Overflow Webhooks - Examples | SugarOutfitters Accessing cells - PhpSpreadsheet Documentation Reading and writing to file - PhpSpreadsheet Documentation PHP 7.1: Numbers shown with scientific notation even if explicitely formatted as text · Issue #357 · PHPOffice/PhpSpreadsheet · GitHub How do I install Java on Ubuntu? nginx - How to execute java command from php page with shell_exec() function? - Stack Overflow exec - Executing a java .jar file with php - Stack Overflow Measuring script execution time in PHP - GeeksforGeeks How to CONVERT seconds to minutes? PHP: Check if variable exist but also if has a value equal to something - Stack Overflow How to declare a global variable in php? - Stack Overflow How to zip a whole folder using PHP - Stack Overflow php - Saving file into a prespecified directory using FPDF - Stack Overflow PHP 7.0 get_magic_quotes_runtime error - Stack Overflow How to Create an Object Without Class in PHP ? - GeeksforGeeks Recursion in PHP | PHPenthusiast PHP PDO Insert Tutorial Example - DEV Community PHP Error : Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecate | Laravel.io mysql - Which is faster: multiple single INSERTs or one multiple-row INSERT? - Stack Overflow Display All PHP Errors: Basic & Advanced Usage Need to write at beginning of file with PHP - Stack Overflow Append at the beginning of the file in PHP - Stack Overflow PDO – Insert, update, and delete records in PHP – BrainBell php - How to execute a raw sql query with multiple statement with laravel - Stack Overflow
Clear config cache Eloquent DB::Table RAW Query / WhereNull Laravel Eloquent "IN" Query get single column value in laravel eloquent php - How to use CASE WHEN in Eloquent ORM? - Stack Overflow AND-OR-AND + brackets with Eloquent - Laravel Daily Database: Query Builder - Laravel - The PHP Framework For Web Artisans ( RAW ) Combine Foreach Loop and Eloquent to perform a search | Laravel.io Access Controller method from another controller in Laravel 5 How to Call a controller function in another Controller in Laravel 5 php - Create a Laravel Request object on the fly php - Laravel 5.6 Upgrade caused Logging to break Artisan Console - Laravel - The PHP Framework For Web Artisans What to include in gitignore for a Laravel and PHPStorm project php - Create a Laravel Request object on the fly Process big DB table with chunk() method - Laravel Daily How to insert big data on the laravel? - Stack Overflow php - How can I build a condition based query in Laravel? - Stack Overflow Laravel Chunk Eloquent Method Example - Tuts Make Database: Migrations - Laravel - The PHP Framework For Web Artisans php - Laravel Model Error Handling when Creating - Exception Laravel - Inner Join with Multiple Conditions Example using Query Builder - ItSolutionStuff.com laravel cache disable phpunit code example | Newbedev In PHP, how to check if a multidimensional array is empty? · Humblix php - Laravel firstOrNew how to check if it's first or new? - Stack Overflow get base url laravel 8 Code Example Using gmail smtp via Laravel: Connection could not be established with host smtp.gmail.com [Connection timed out #110] - Stack Overflow php - Get the Last Inserted Id Using Laravel Eloquent - Stack Overflow php - Laravel-5 'LIKE' equivalent (Eloquent) - Stack Overflow Accessing cells - PhpSpreadsheet Documentation How to update chunk records in Laravel php - How to execute external shell commands from laravel controller? - Stack Overflow How to convert php array to laravel collection object 3 Best Laravel Redis examples to make your site load faster How to Create an Object Without Class in PHP ? - GeeksforGeeks Case insensitive search with Eloquent | Laravel.io How to Run Specific Seeder in Laravel? - ItSolutionStuff.com PHP Error : Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecate | Laravel.io How to chunk query results in Laravel php - How to execute a raw sql query with multiple statement with laravel - Stack Overflow
PostgreSQL POSITION() function PostgresQL ANY / SOME Operator ( IN vs ANY ) PostgreSQL Substring - Extracting a substring from a String How to add an auto-incrementing primary key to an existing table, in PostgreSQL PostgreSQL STRING_TO_ARRAY()function mysql FIND_IN_SET equivalent to postgresql PL/pgSQL Variables ( Format Dates ) The Ultimate Guide to PostgreSQL Date By Examples Data Type Formatting Functions PostgreSQL - How to calculate difference between two timestamps? | TablePlus Date/Time Functions and Operators PostgreSQL - DATEDIFF - Datetime Difference in Seconds, Days, Months, Weeks etc - SQLines CASE Statements in PostgreSQL - DataCamp SQL Optimizations in PostgreSQL: IN vs EXISTS vs ANY/ALL vs JOIN PL/pgSQL Variables PostgreSQL: Documentation: 11: CREATE PROCEDURE Reading a Postgres EXPLAIN ANALYZE Query Plan Faster PostgreSQL Counting sql - Fast way to discover the row count of a table in PostgreSQL - Stack Overflow PostgreSQL: Documentation: 9.1: tablefunc PostgreSQL DESCRIBE TABLE Quick and best way to Compare Two Tables in SQL - DWgeek.com sql - Best way to select random rows PostgreSQL - Stack Overflow How to Add a Default Value to a Column in PostgreSQL - PopSQL How to Add a Default Value to a Column in PostgreSQL - PopSQL PL/pgSQL IF Statement PostgreSQL: Documentation: 9.1: Declarations SQL Subquery - Dofactory SQL IN - SQL NOT IN - JournalDev PostgreSQL - IF Statement - GeeksforGeeks How to work with control structures in PostgreSQL stored procedures: Using IF, CASE, and LOOP statements | EDB PL/pgSQL IF Statement How to combine multiple selects in one query - Databases - ( loop reference ) DROP FUNCTION (Transact-SQL) - SQL Server | Microsoft Docs SQL : Multiple Row and Column Subqueries - w3resource PostgreSQL: Documentation: 9.5: CREATE FUNCTION PostgreSQL CREATE FUNCTION By Practical Examples datetime - PHP Sort a multidimensional array by element containing date - Stack Overflow database - Oracle order NULL LAST by default - Stack Overflow PostgreSQL: Documentation: 9.5: Modifying Tables PostgreSQL: Documentation: 14: SELECT PostgreSQL Array: The ANY and Contains trick - Postgres OnLine Journal postgresql - sql ORDER BY multiple values in specific order? - Stack Overflow sql - How to aggregate two PostgreSQL columns to an array separated by brackets - Stack Overflow How do I get the current unix timestamp from PostgreSQL? - Database Administrators Stack Exchange SQL MAX() with HAVING, WHERE, IN - w3resource linux - Which version of PostgreSQL am I running? - Stack Overflow Postgres login: How to log into a Postgresql database | alvinalexander.com Copying Data Between Tables in a Postgres Database PostgreSQL CREATE FUNCTION By Practical Examples php - How to remove all numbers from string? - Stack Overflow sql - How to get a list column names and datatypes of a table in PostgreSQL? - Stack Overflow postgresql - How do I remove all spaces from a field in a Postgres database in an update query? - Stack Overflow sql - How to get a list column names and datatypes of a table in PostgreSQL? - Stack Overflow A Step-by-Step Guide To PostgreSQL Temporary Table How to change PRIMARY KEY of an existing PostgreSQL table? · GitHub PostgreSQL UPDATE Join with A Practical Example PostgreSQL: Documentation: 15: CREATE SEQUENCE How can I drop all the tables in a PostgreSQL database? - Stack Overflow PostgreSQL Show Tables Drop tables w Dependency Tracking ( constraints ) Import CSV File Into PosgreSQL Table How To Import a CSV into a PostgreSQL Database How can I drop all the tables in a PostgreSQL database? - Stack Overflow How can I drop all the tables in a PostgreSQL database? - Stack Overflow PostgreSQL CASE Statements & Examples using WHEN-THEN, if-else and switch | DataCamp PostgreSQL LEFT: Get First N Characters in a String How can I drop all the tables in a PostgreSQL database? - Stack Overflow How can I drop all the tables in a PostgreSQL database? - Stack Overflow postgresql - Binary path in the pgAdmin preferences - Database Administrators Stack Exchange postgresql - Binary path in the pgAdmin preferences - Database Administrators Stack Exchange PostgreSQL - Copy Table - GeeksforGeeks postgresql duplicate key violates unique constraint - Stack Overflow PostgreSQL BETWEEN Query with Example VACUUM FULL - PostgreSQL wiki How To Remove Spaces Between Characters In PostgreSQL? - Database Administrators Stack Exchange sql - Postgres Query: finding values that are not numbers - Stack Overflow PostgreSQL LEFT: Get First N Characters in a String unaccent: Getting rid of umlauts, accents and special characters
כמה עוד נשאר למשלוח חינם גם לעגלה ולצקאאוט הוספת צ'קבוקס לאישור דיוור בצ'קאאוט הסתרת אפשרויות משלוח אחרות כאשר משלוח חינם זמין דילוג על מילוי כתובת במקרה שנבחרה אפשרות איסוף עצמי הוספת צ'קבוקס לאישור דיוור בצ'קאאוט שינוי האפשרויות בתפריט ה-סידור לפי בווקומרס שינוי הטקסט "אזל מהמלאי" הערה אישית לסוף עמוד העגלה הגבלת רכישה לכל המוצרים למקסימום 1 מכל מוצר קבלת שם המוצר לפי ה-ID בעזרת שורטקוד הוספת כפתור וואטסאפ לקנייה בלופ ארכיון מוצרים הפיכה של מיקוד בצ'קאאוט ללא חובה מעבר ישיר לצ'קאאוט בלחיתה על הוספה לסל (דילוג עגלה) התראה לקבלת משלוח חינם בדף עגלת הקניות גרסה 1 התראה לקבלת משלוח חינם בדף עגלת הקניות גרסה 2 קביעה של מחיר הזמנה מינימלי (מוצג בעגלה ובצ'קאאוט) העברת קוד הקופון ל-ORDER REVIEW העברת קוד הקופון ל-ORDER REVIEW Kadence WooCommerce Email Designer קביעת פונט אסיסנט לכל המייל בתוסף מוצרים שאזלו מהמלאי - יופיעו מסומנים באתר, אבל בתחתית הארכיון הוספת כפתור "קנה עכשיו" למוצרים הסתרת אפשרויות משלוח אחרות כאשר משלוח חינם זמין שיטה 2 שינוי סימן מטבע ש"ח ל-ILS להפוך סטטוס הזמנה מ"השהייה" ל"הושלם" באופן אוטומטי תצוגת הנחה באחוזים שינוי טקסט "בחר אפשרויות" במוצרים עם וריאציות חיפוש מוצר לפי מק"ט שינוי תמונת מוצר לפי וריאציה אחרי בחירה של וריאציה אחת במקרה של וריאציות מרובות הנחה קבועה לפי תפקיד בתעריף קבוע הנחה קבועה לפי תפקיד באחוזים הסרה של שדות משלוח לקבצים וירטואליים הסתרת טאבים מעמוד מוצר הצגת תגית "אזל מהמלאי" בלופ המוצרים להפוך שדות ל-לא חובה בצ'קאאוט שינוי טקסט "אזל מהמלאי" לוריאציות שינוי צבע ההודעות המובנות של ווקומרס הצגת ה-ID של קטגוריות המוצרים בעמוד הקטגוריות אזל מהמלאי- שינוי ההודעה, תגית בלופ, הודעה בדף המוצר והוספת אזל מהמלאי על וריאציה הוספת שדה מחיר ספק לדף העריכה שינוי טקסט אזל מהמלאי תמונות מוצר במאונך לצד תמונת המוצר הראשית באלמנטור הוספת כפתור קנה עכשיו לעמוד המוצר בקניה הזו חסכת XX ש''ח לאפשר למנהל חנות לנקות קאש ברוקט לאפשר רק מוצר אחד בעגלת קניות הוספת סימון אריזת מתנה ואזור להוראות בצ'קאאוט של ווקומרס הצגת הנחה במספר (גודל ההנחה) הוספת "אישור תקנון" לדף התשלום הצגת רשימת תכונות המוצר בפרונט שינוי כמות מוצרים בצ'קאאוט ביטול השדות בצ'קאאוט שינוי כותרות ופלייסהולדר של השדות בצ'קאאוט
החלפת טקסט באתר (מתאים גם לתרגום נקודתי) הסרת פונטים של גוגל מתבנית KAVA ביטול התראות במייל על עדכון וורדפרס אוטומטי הוספת תמיכה בקבצי VCF באתר (קבצי איש קשר VCARD) - חלק 1 להחריג קטגוריה מסוימת מתוצאות החיפוש שליפת תוכן של ריפיטר יצירת כפתור שיתוף למובייל זיהוי אלו אלמנטים גורמים לגלילה אופקית התקנת SMTP הגדרת טקסט חלופי לתמונות לפי שם הקובץ הוספת התאמת תוספים לגרסת WP הוספת טור ID למשתמשים הסרת כותרת בתבנית HELLO הסרת תגובות באופן גורף הרשאת SVG חילוץ החלק האחרון של כתובת העמוד הנוכחי חילוץ הסלאג של העמוד חילוץ כתובת העמוד הנוכחי מניעת יצירת תמונות מוקטנות התקנת SMTP הצגת ה-ID של קטגוריות בעמוד הקטגוריות להוריד מתפריט הניהול עמודים הוספת Favicon שונה לכל דף ודף הוספת אפשרות שכפול פוסטים ובכלל (של שמעון סביר) הסרת תגובות באופן גורף 2 בקניה הזו חסכת XX ש''ח חיפוש אלמנטים סוררים, גלישה צדית במובייל שיטה 1 לאפשר רק מוצר אחד בעגלת קניות הצגת הנחה במספר (גודל ההנחה) הוספת "אישור תקנון" לדף התשלום שינוי צבע האדמין לפי סטטוס העמוד/פוסט שינוי צבע אדמין לכולם לפי הסכמות של וורדפרס תצוגת כמות צפיות מתוך הדשבורד של וורדפרס הצגת סוג משתמש בפרונט גלילה אין סופית במדיה שפת הממשק של אלמנטור תואמת לשפת המשתמש אורך תקציר מותאם אישית
הודעת שגיאה מותאמת אישית בטפסים להפוך כל סקשן/עמודה לקליקבילית (לחיצה) - שיטה 1 להפוך כל סקשן/עמודה לקליקבילית (לחיצה) - שיטה 2 שינוי הגבלת הזיכרון בשרת הוספת לינק להורדת מסמך מהאתר במייל הנשלח ללקוח להפוך כל סקשן/עמודה לקליקבילית (לחיצה) - שיטה 3 יצירת כפתור שיתוף למובייל פתיחת דף תודה בטאב חדש בזמן שליחת טופס אלמנטור - טופס בודד בדף פתיחת דף תודה בטאב חדש בזמן שליחת טופס אלמנטור - טפסים מרובים בדף ביי ביי לאריק ג'ונס (חסימת ספאם בטפסים) זיהוי אלו אלמנטים גורמים לגלילה אופקית לייבלים מרחפים בטפסי אלמנטור יצירת אנימציה של "חדשות רצות" בג'ט (marquee) שינוי פונט באופן דינאמי בג'ט פונקציה ששולפת שדות מטא מתוך JET ומאפשרת לשים הכל בתוך שדה SELECT בטופס אלמנטור הוספת קו בין רכיבי התפריט בדסקטופ ולדציה למספרי טלפון בטפסי אלמנטור חיבור שני שדות בטופס לשדה אחד שאיבת נתון מתוך כתובת ה-URL לתוך שדה בטופס וקידוד לעברית מדיה קוורי למובייל Media Query תמונות מוצר במאונך לצד תמונת המוצר הראשית באלמנטור הצגת תאריך עברי פורמט תאריך מותאם אישית תיקון שדה תאריך בטופס אלמנטור במובייל שאיבת פרמטר מתוך הכתובת והזנתו לתוך שדה בטופס (PARAMETER, URL, INPUT) עמודות ברוחב מלא באלמנטור עמודה דביקה בתוך אלמנטור יצירת "צל" אומנותי קוד לסוויצ'ר, שני כפתורים ושני אלמנטים סקריפט לסגירת פופאפ של תפריט לאחר לחיצה על אחד העמודים הוספת כפתור קרא עוד שפת הממשק של אלמנטור תואמת לשפת המשתמש להריץ קוד JS אחרי שטופס אלמנטור נשלח בהצלחה מצב ממורכז לקרוסלת תמונות של אלמנטור