כללי (functions)

add_filter('gettext', function($translation, $text, $domain) {
  if ($text === 'Remove'
) {
    $translation = 'הסרה';
  }
 
  return $translation;
}, 10, 3);
add_filter( 'style_loader_src', function($href){
if(strpos($href, "//fonts.googleapis.com/") === false) {
return $href;
}
return false;
});
//Disable plugin auto-update email notificationadd_filter('auto_plugin_update_send_email', '_return_false'); //Disable theme auto-update email notificationadd_filter('auto_theme_update_send_email', '_return_false');
function _enable_vcard_upload( $mime_types ){
 	$mime_types['vcf'] = 'text/vcard';
	$mime_types['vcard'] = 'text/vcard';
 	return $mime_types;
}
add_filter('upload_mimes', '_enable_vcard_upload' );
function exclude_category_from_search($query) {
	if ($query->is_search) {
		$cat_id = get_cat_ID('politics');
		$query->set('cat', '-'.$cat_id);
	}
	return $query;
}
add_filter('pre_get_posts','exclude_category_from_search');
function get_repeater_data(){	
		$repeater = get_post_meta( get_the_ID(), 'repeater_name', true );
					$result = array();
					foreach ($repeater as $item => $repeater_item) {
						foreach ($repeater_item as $field => $value) {
							if ($field == 'repeater_field') {
							array_shift($result, $repeater_item);
								$current = $value;
								array_push($result, $value);
							}
						}
					}
					
					return $result[repeater_index];

		
}
add_shortcode( 'repeater_data', 'get_repeater_data' );
add_action('wp_footer', function() {
?>

<script>
  const shareButton = document.querySelector('.share-button a');
  shareButton.addEventListener('click', event => {
  
    if (navigator.share) { 
    
      navigator.share({
        title: '<?php echo get_the_title(); ?>',
        url: '<?php echo get_permalink(); ?>'
      }).then(() => {
      })
      .catch(console.error);
    }
  });
	</script>

<?php
});
function (debug) {
  var w = debug.documentElement.offsetWidth,
    t = debug.createTreeWalker(debug.body, NodeFilter.SHOW_ELEMENT),
    b;
  while (t.nextNode()) {
    b = t.currentNode.getBoundingClientRect();
    if (b.right > w || b.left < 0) {
      t.currentNode.style.setProperty('outline', '1px dotted red', 'important');
      console.log(t.currentNode);
    }
  };
}(document));
function Computec_send_mail_using_smtp( $phpmailer ) {

$phpmailer->isSMTP();

$phpmailer->IsHTML(true);

$phpmailer->Host = 'smtp.gmail.com';

$phpmailer->Port = 587;

$phpmailer->Username = 'email@gmail.com';

$phpmailer->Password = 'some password';

$phpmailer->SMTPAuth = true;

$phpmailer->SMTPSecure = 'tls';

$phpmailer->From = 'email@gmail.com';

$phpmailer->FromName = get_bloginfo( 'name' );

}

add_action( 'phpmailer_init', 'Computec_send_mail_using_smtp' );
// Automatically set the image Title, Alt-Text, Caption & Description upon upload
add_action( 'add_attachment', 'my_set_image_meta_upon_image_upload' );
function my_set_image_meta_upon_image_upload( $post_ID ) {
 
  // Check if uploaded file is an image, else do nothing
 
  if ( wp_attachment_is_image( $post_ID ) ) {
 
    $my_image_title = get_post( $post_ID )->post_title;
 
    // Sanitize the title: remove hyphens, underscores & extra spaces:
    $my_image_title = preg_replace( '%\s*[-_\s]+\s*%', ' ', $my_image_title );
 
    // Sanitize the title: capitalize first letter of every word (other letters lower case):
    $my_image_title = ucwords( strtolower( $my_image_title ) );
 
    // Create an array with the image meta (Title, Caption, Description) to be updated
    // Note: comment out the Excerpt/Caption or Content/Description lines if not needed
    $my_image_meta = array(
      'ID'    => $post_ID,      // Specify the image (ID) to be updated
      'post_title'  => $my_image_title,   // Set image Title to sanitized title
      'post_excerpt' => $my_image_title,   // Set image Caption (Excerpt) to sanitized title
      'post_content' => $my_image_title,   // Set image Description (Content) to sanitized title
    );
 
    // Set the image Alt-Text
    update_post_meta( $post_ID, '_wp_attachment_image_alt', $my_image_title );
 
    // Set the image meta (e.g. Title, Excerpt, Content)
    wp_update_post( $my_image_meta );
 
  } 
}
/** 
* The BetterPluginCompatibilityControl class
*
* @package WordPress_Plugins
* @subpackage BetterPluginCompatibilityControl
* @since 1.0
* @author scripts@schloebe.de
*/
class BetterPluginCompatibilityControl {
	private static $instance = null;

	/**
	 * Creates or returns an instance of this class.
	 */
	public static function get_instance() {
		if( null == self::$instance ) {
			self::$instance = new self;
		}

		return self::$instance;
	}
	
	/**
 	* The BetterPluginCompatibilityControl class constructor
 	* initializing required stuff for the plugin
 	*
 	* @since 1.0
 	* @author scripts@schloebe.de
 	*/
	function __construct() {
		if ( !BPCCISWP29 ) {
			add_action('admin_notices', array(&$this, 'wpVersionFailed'));
			return;
		}
		
		$this->localeInfo = localeconv();
		
		add_action('plugins_loaded', array(&$this, 'bpcc_load_textdomain'));
		add_action('admin_init', array(&$this, 'bpcc_init'));
	}
	
	
	/**
 	* Initialize and load the plugin stuff
 	*
 	* @since 1.0
 	* @uses $pagenow
 	* @author scripts@schloebe.de
 	*/
	function bpcc_init() {
		global $pagenow;
		if ( !function_exists("add_action") ) return;
		
		
		if((defined('WP_ALLOW_MULTISITE') && WP_ALLOW_MULTISITE || defined('MULTISITE') && MULTISITE) && function_exists('is_network_admin') && is_network_admin()) {
			add_filter('network_admin_plugin_action_links', array(&$this, 'bpcc_pluginversioninfo'), 10, 2);
			if( current_user_can( 'manage_network_plugins' ) ) {
				add_filter('plugin_action_links', array(&$this, 'bpcc_pluginversioninfo'), 10, 2);
			}
		} else {
			if( current_user_can( 'install_plugins' ) ) {
				add_filter('plugin_action_links', array(&$this, 'bpcc_pluginversioninfo'), 10, 2);
			}
		}
		
		if( $pagenow == 'plugins.php' ) {
			add_action('admin_head', array(&$this, 'bpcc_css_admin_header'));
		}
	}


	/**
	 * Writes the css stuff into page header needed for the plugin to look good
	 *
	 * @since 1.0
	 * @author scripts@schloebe.de
	 */
	function bpcc_css_admin_header() {
		echo '
<style type="text/css">
.bpcc_minversion {
	color: #aaa;
	text-shadow: 0 1px 0 #FFFFFF;
	cursor: help;
	padding: 0px;
	text-decoration: none;
	font-weight: 200;
}

.bpcc_maxversion {
	border-left-width: 0;
	color: #aaa;
	text-shadow: 0 1px 0 #FFFFFF;
	cursor: help;
	padding: 0px;
	text-decoration: none;
	font-weight: 200;
}

.bpcc_red {
	color: #a00;
	padding: 1px 2px;
	font-weight: bold;
}

.bpcc_green {
	color: #0a0;
	padding: 1px 2px;
}
</style>' . "\n";
	}
	
	
	/**
 	* Add plugin version dependency info
 	*
 	* @since 1.0
 	* @author scripts@schloebe.de
 	*/
	function bpcc_pluginversioninfo( $links, $file ) {
		$_wpversion = str_replace($this->localeInfo["decimal_point"], ".", floatval($GLOBALS['wp_version'])) . ''; // Only get x.y.0 from WP version string
		
		$minpluginver = $maxpluginver = $minpluginvermajor = '';
		$bpcc_readme = WP_PLUGIN_DIR . '/' . dirname( $file ) . '/' . 'readme.txt';
		if( file_exists( $bpcc_readme ) ) {
			$pluginver_data = get_file_data( $bpcc_readme, array('requires' => 'Requires at least', 'tested' => 'Tested up to') );
			$minpluginver = $pluginver_data['requires'];
			$minpluginvermajor = str_replace($this->localeInfo["decimal_point"], ".", floatval($minpluginver)) . '';
			$maxpluginver = $pluginver_data['tested'];
			if( !empty($pluginver_data['tested']) ) $maxpluginver = $pluginver_data['tested'];
		} else {
			require_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/plugin-install.php');
			$info = plugins_api('plugin_information', array('fields' => array('tested' => true, 'requires' => true, 'rating' => false, 'downloaded' => false, 'downloadlink' => false, 'last_updated' => false, 'homepage' => false, 'tags' => false, 'sections' => false, 'compatibility' => false, 'author' => false, 'author_profile' => false, 'contributors' => false, 'added' => false), 'slug' => dirname( $file ) ));
			if (!is_wp_error($info)) {
				if( !empty($info->requires) ) {
					$minpluginver = $info->requires;
					$minpluginvermajor = str_replace($this->localeInfo["decimal_point"], ".", floatval($minpluginver)) . '';
				}
				if( !empty($info->tested) ) $maxpluginver = $info->tested;
			}
		}
		
		if( $minpluginver != '' || $maxpluginver != '' ) {
			$addminverclass = ( version_compare(trim( $minpluginvermajor ), $_wpversion, '>') ) ? ' bpcc_red' : ' bpcc_green';
			$addminvertitle = ( version_compare(trim( $minpluginvermajor ), $_wpversion, '>') ) ? __('Warning: This plugin has not been tested with your current version of WordPress.', 'better-plugin-compatibility-control') : __('This plugin has been tested successfully with your current version of WordPress.', 'better-plugin-compatibility-control');
			$addminverinfo = ( $minpluginver ) ? '<span class="bpcc_minversion' . $addminverclass . '" title="' . $addminvertitle . '">' . trim( $minpluginver ) . '</span>' : '<span class="bpcc_minversion" title="' . __('No compatibility info for this plugin available.', 'better-plugin-compatibility-control') . '">' . __('N/A', 'better-plugin-compatibility-control') . '</span>';
			
			$addmaxverclass = ( version_compare(trim( $maxpluginver ), $_wpversion, '<') ) ? ' bpcc_red' : ' bpcc_green';
			$addminvertitle = ( version_compare(trim( $maxpluginver ), $_wpversion, '<') ) ? __('Warning: This plugin has not been tested with your current version of WordPress.', 'better-plugin-compatibility-control') : __('This plugin has been tested successfully with your current version of WordPress.', 'better-plugin-compatibility-control');
			$addmaxverinfo = ( $maxpluginver ) ? '<span class="bpcc_maxversion' . $addmaxverclass . '" title="' . $addminvertitle . '">' . trim( $maxpluginver ) . '</span>' : '<span class="bpcc_maxversion" title="' . __('No compatibility info for this plugin available.', 'better-plugin-compatibility-control') . '">' . __('N/A', 'better-plugin-compatibility-control') . '</span>';
			
			$addverinfo = '<span class="bpcc_wrapper" style="white-space: normal;">' . $addminverinfo . '&ndash;' . $addmaxverinfo . '';
		} else {
			$addverinfo = '<span class="bpcc_wrapper" style="white-space: normal;"><span class="bpcc_maxversion" title="' . __('No readme.txt file for this plugin found. Contact the plugin author!', 'better-plugin-compatibility-control') . '">' . __('No compatibility data found', 'better-plugin-compatibility-control') . '</span></span>';
		}
		
		$links = array_merge( $links, array( $addverinfo ) );
		
		return $links;
	}
	
	
	/**
 	* Initialize and load the plugin textdomain
 	*
 	* @since 1.0
 	* @author scripts@schloebe.de
 	*/
	function bpcc_load_textdomain() {
		load_plugin_textdomain('better-plugin-compatibility-control', false, dirname( plugin_basename( __FILE__ ) ) . '/languages/');
	}
	
	
	/**
 	* Checks for the version of WordPress,
 	* and adds a message to inform the user
 	* if required WP version is less than 2.9
 	*
 	* @since 3.8.1.15
 	* @author scripts@schloebe.de
 	*/
	function wpVersionFailed() {
		echo "<div id='wpversionfailedmessage' class='error fade'><p>" . __('Better Plugin Compatibility Control requires at least WordPress 2.9!', 'better-plugin-compatibility-control') . "</p></div>";
	}
	
}

if( is_admin() && class_exists('BetterPluginCompatibilityControl') && ( !defined( 'DOING_AJAX' ) || !DOING_AJAX ) ) {
	add_action( 'plugins_loaded', array( 'BetterPluginCompatibilityControl', 'get_instance' ) );
}
/*
 * Adding the column
 */
function rd_user_id_column( $columns ) {
	$columns['user_id'] = 'ID';
	return $columns;
}
add_filter('manage_users_columns', 'rd_user_id_column');
 
/*
 * Column content
 */
function rd_user_id_column_content($value, $column_name, $user_id) {
	if ( 'user_id' == $column_name )
		return $user_id;
	return $value;
}
add_action('manage_users_custom_column', 'rd_user_id_column_content', 10, 3);
 
/*
 * Column style (you can skip this if you want)
 */
function rd_user_id_column_style(){
	echo '<style>.column-user_id{width: 5%}</style>';
}
add_action('admin_head-users.php', 'rd_user_id_column_style');
/* Disable Page Title */
function ele_disable_page_title( $return ) {
  return false;
}
add_filter( 'hello_elementor_page_title', 'ele_disable_page_title' );
// Disable support for comments and trackbacks in post types
function lenix_disable_comments_post_types_support() {
	$post_types = get_post_types();
	foreach ($post_types as $post_type) {
		if(post_type_supports($post_type, 'comments')) {
			remove_post_type_support($post_type, 'comments');
			remove_post_type_support($post_type, 'trackbacks');
		}
	}
}
add_action('admin_init', 'lenix_disable_comments_post_types_support');

// Close comments on the front-end
function lenix_disable_comments_status() {
	return false;
}
add_filter('comments_open', 'lenix_disable_comments_status', 20, 2);
add_filter('pings_open', 'lenix_disable_comments_status', 20, 2);

// Hide existing comments
function lenix_disable_comments_hide_existing_comments($comments) {
	$comments = array();
	return $comments;
}
add_filter('comments_array', 'lenix_disable_comments_hide_existing_comments', 10, 2);

// Remove comments page in menu
function lenix_disable_comments_admin_menu() {
	remove_menu_page('edit-comments.php');
}
add_action('admin_menu', 'lenix_disable_comments_admin_menu');

// Redirect any user trying to access comments page
function lenix_disable_comments_admin_menu_redirect() {
	global $pagenow;
	if ($pagenow === 'edit-comments.php') {
		wp_redirect(admin_url()); exit;
	}
}
add_action('admin_init', 'lenix_disable_comments_admin_menu_redirect');

// Remove comments metabox from dashboard
function lenix_disable_comments_dashboard() {
	remove_meta_box('dashboard_recent_comments', 'dashboard', 'normal');
}
add_action('admin_init', 'lenix_disable_comments_dashboard');

// Remove comments links from admin bar
function lenix_disable_comments_admin_bar() {
	if (is_admin_bar_showing()) {
		remove_action('admin_bar_menu', 'wp_admin_bar_comments_menu', 60);
	}
}
add_action('init', 'lenix_disable_comments_admin_bar');
/***** Allow SVG *****/
//===================
add_filter( 'wp_check_filetype_and_ext', function($data, $file, $filename, $mimes) {

 global $wp_version;
 if ( $wp_version !== '4.7.1' ) {
   return $data;
 }

 $filetype = wp_check_filetype( $filename, $mimes );

 return [
   'ext'       => $filetype['ext'],
   'type'      => $filetype['type'],
   'proper_filename' => $data['proper_filename']
 ];

}, 10, 4 );

function cc_mime_types( $mimes ){
 $mimes['svg'] = 'image/svg+xml';
 return $mimes;
}
add_filter( 'upload_mimes', 'cc_mime_types' );

function fix_svg() {
 echo '<style type="text/css">
    .attachment-266x266, .thumbnail img {
       width: 100% !important;
       height: auto !important;
    }
    </style>';
}
add_action( 'admin_head', 'fix_svg' );
function get_url_edge($atts) {
 $pageURL = 'http';
 if ($_SERVER["HTTPS"] == "on") {$pageURL .= "s";}
 $pageURL .= "://";
 if ($_SERVER["SERVER_PORT"] != "80") {
 $pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"].":".$_SERVER["SERVER_PORT"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
 } else {
 $pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
 }
 return basename($pageURL);
}
add_shortcode('urledge', 'get_url_edge'); 
/* Create Page Slug Shortcode*/
function page_slug_shordcode(){
	$slug = get_post_field( 'post_name');
	echo $slug;
}

add_shortcode( 'pageslug', 'page_slug_shordcode' );
function get_url($atts) {
 $pageURL = 'http';
 if ($_SERVER["HTTPS"] == "on") {$pageURL .= "s";}
 $pageURL .= "://";
 if ($_SERVER["SERVER_PORT"] != "80") {
 $pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"].":".$_SERVER["SERVER_PORT"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
 } else {
 $pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
 }
 return $pageURL;
}
add_shortcode('url', 'get_url'); 
function remove_all_image_sizes() {
  foreach ( get_intermediate_image_sizes() as $size ) {
      remove_image_size( $size );
  }
}
 
add_action('init', 'remove_all_image_sizes');

add_filter( 'intermediate_image_sizes_advanced', 'prefix_remove_default_images' );
// This will remove the default image sizes and the medium_large size. 
function prefix_remove_default_images( $sizes ) {
 unset( $sizes['small']); // 150px
 unset( $sizes['medium']); // 300px
 unset( $sizes['large']); // 1024px
 unset( $sizes['medium_large']); // 768px
 return $sizes;
}
function Computec_send_mail_using_smtp( $phpmailer ) {

$phpmailer->isSMTP();

$phpmailer->IsHTML(true);

$phpmailer->Host = 'smtp.gmail.com';

$phpmailer->Port = 587;

$phpmailer->Username = 'email@gmail.com';

$phpmailer->Password = 'some password';

$phpmailer->SMTPAuth = true;

$phpmailer->SMTPSecure = 'tls';

$phpmailer->From = 'email@gmail.com';

$phpmailer->FromName = get_bloginfo( 'name' );

}

add_action( 'phpmailer_init', 'Computec_send_mail_using_smtp' );
/**
* Category ID Column on Category Page
* https://wordpress.org/support/topic/show-category-id-on-category-page-manager-in-admin/
*/
add_filter( 'manage_edit-category_columns', 'category_column_header' );

function category_column_header($columns) {
	$columns['header_name'] = 'Header Name for Display'; 
	return $columns;
}

add_filter( 'manage_category_custom_column', 'category_column_content', 10, 3 );

function category_column_content($content, $column_name, $term_id){
	return $term_id;
}
/* Category ID Column on Category Page Ends */
function remove_menu_items() {
	if( current_user_can( 'רמת יוזר' ) ){
    remove_menu_page( 'edit.php?post_type=elementor_library' );
		remove_menu_page( 'edit.php?post_type=page' );
		remove_menu_page( 'קישור של עמוד ' ); 
	}
}
add_action( 'admin_menu', 'remove_menu_items' );
<script>
jQuery( document ).ready( function( $ ) {
$("link[rel='icon']").attr("href", "FAVICON URL HERE")});
</script>
/*
 * Function for post duplication. Dups appear as drafts. User is redirected to the edit screen
 */
function rd_duplicate_post_as_draft(){
 global $wpdb;
 if (! ( isset( $_GET['post']) || isset( $_POST['post']) || ( isset($_REQUEST['action']) && 'rd_duplicate_post_as_draft' == $_REQUEST['action'] ) ) ) {
  wp_die('No post to duplicate has been supplied!');
 }
 
 /*
  * Nonce verification
  */
 if ( !isset( $GET['duplicate_nonce'] ) || !wp_verify_nonce( $_GET['duplicate_nonce'], basename( __FILE_ ) ) )
  return;
 
 /*
  * get the original post id
  */
 $post_id = (isset($_GET['post']) ? absint( $_GET['post'] ) : absint( $_POST['post'] ) );
 /*
  * and all the original post data then
  */
 $post = get_post( $post_id );
 
 /*
  * if you don't want current user to be the new post author,
  * then change next couple of lines to this: $new_post_author = $post->post_author;
  */
 $current_user = wp_get_current_user();
 $new_post_author = $current_user->ID;
 
 /*
  * if post data exists, create the post duplicate
  */
 if (isset( $post ) && $post != null) {
 
  /*
   * new post data array
   */
  $args = array(
   'comment_status' => $post->comment_status,
   'ping_status'  => $post->ping_status,
   'post_author'  => $new_post_author,
   'post_content'  => $post->post_content,
   'post_excerpt'  => $post->post_excerpt,
   'post_name'   => $post->post_name,
   'post_parent'  => $post->post_parent,
   'post_password' => $post->post_password,
   'post_status'  => 'draft',
   'post_title'   => $post->post_title,
   'post_type'   => $post->post_type,
   'to_ping'    => $post->to_ping,
   'menu_order'   => $post->menu_order
  );
 
  /*
   * insert the post by wp_insert_post() function
   */
  $new_post_id = wp_insert_post( $args );
 
  /*
   * get all current post terms ad set them to the new post draft
   */
  $taxonomies = get_object_taxonomies($post->post_type); // returns array of taxonomy names for post type, ex array("category", "post_tag");
  foreach ($taxonomies as $taxonomy) {
   $post_terms = wp_get_object_terms($post_id, $taxonomy, array('fields' => 'slugs'));
   wp_set_object_terms($new_post_id, $post_terms, $taxonomy, false);
  }
 
  /*
   * duplicate all post meta just in two SQL queries
   */
  $post_meta_infos = $wpdb->get_results("SELECT meta_key, meta_value FROM $wpdb->postmeta WHERE post_id=$post_id");
  if (count($post_meta_infos)!=0) {
   $sql_query = "INSERT INTO $wpdb->postmeta (post_id, meta_key, meta_value) ";
   foreach ($post_meta_infos as $meta_info) {
    $meta_key = $meta_info->meta_key;
    if( $meta_key == '_wp_old_slug' ) continue;
    $meta_value = addslashes($meta_info->meta_value);
    $sql_query_sel[]= "SELECT $new_post_id, '$meta_key', '$meta_value'";
   }
   $sql_query.= implode(" UNION ALL ", $sql_query_sel);
   $wpdb->query($sql_query);
  }
 
 
  /*
   * finally, redirect to the edit post screen for the new draft
   */
  wp_redirect( admin_url( 'post.php?action=edit&post=' . $new_post_id ) );
  exit;
 } else {
  wp_die('Post creation failed, could not find original post: ' . $post_id);
 }
}
add_action( 'admin_action_rd_duplicate_post_as_draft', 'rd_duplicate_post_as_draft' );
 
/*
 * Add the duplicate link to action list for post_row_actions
 */
function rd_duplicate_post_link( $actions, $post ) {
 if (current_user_can('edit_posts')) {
  $actions['duplicate'] = '<a href="' . wp_nonce_url('admin.php?action=rd_duplicate_post_as_draft&post=' . $post->ID, basename(_FILE_), 'duplicate_nonce' ) . '" title="שכפל דף/פוסט זה" rel="permalink">שכפל דף/פוסט</a>';
 }
 return $actions;
}
 
add_filter( 'post_row_actions', 'rd_duplicate_post_link', 10, 2 );

add_filter('page_row_actions', 'rd_duplicate_post_link', 10, 2);
add_action('admin_init', function () {
  // Redirect any user trying to access comments page
  global $pagenow;
  
  if ($pagenow === 'edit-comments.php') {
    wp_redirect(admin_url());
    exit;
  }

  // Remove comments metabox from dashboard
  remove_meta_box('dashboard_recent_comments', 'dashboard', 'normal');

  // Disable support for comments and trackbacks in post types
  foreach (get_post_types() as $post_type) {
    if (post_type_supports($post_type, 'comments')) {
      remove_post_type_support($post_type, 'comments');
      remove_post_type_support($post_type, 'trackbacks');
    }
  }
});
function wc_discount_total() {
  global $woocommerce;
  $discount_total = 0;
   
  foreach ( $woocommerce->cart->get_cart() as $cart_item_key => $values) {
     
  $_product = $values['data'];
 
    if ( $_product->is_on_sale() ) {
    $regular_price = $_product->get_regular_price();
    $sale_price = $_product->get_sale_price();
    $discount = ($regular_price - $sale_price) * $values['quantity'];
    $discount_total += $discount;
    }
  }    
  if ( $discount_total > 0 ) {
  echo '<tr class="cart-discount">
  <th>'. __( 'Your Savings', 'woocommerce' ) .'</th>
  <td data-title=" '. __( 'You Saved', 'woocommerce' ) .' ">'
  . wc_price( $discount_total + $woocommerce->cart->discount_cart ) .'</td>
  </tr>';
  }
}
add_action( 'woocommerce_cart_totals_after_order_total', 'wc_discount_total', 99);
add_action( 'woocommerce_review_order_after_order_total', 'wc_discount_total', 99);

Similiar Collections

Python strftime reference pandas.Period.strftime python - Formatting Quarter time in pandas columns - Stack Overflow python - Pandas: Change day - Stack Overflow python - Check if multiple columns exist in a df - Stack Overflow Pandas DataFrame apply() - sending arguments examples python - How to filter a dataframe of dates by a particular month/day? - Stack Overflow python - replace a value in the entire pandas data frame - Stack Overflow python - Replacing blank values (white space) with NaN in pandas - Stack Overflow python - get list from pandas dataframe column - Stack Overflow python - How to drop rows of Pandas DataFrame whose value in a certain column is NaN - Stack Overflow python - How to drop rows of Pandas DataFrame whose value in a certain column is NaN - Stack Overflow python - How to lowercase a pandas dataframe string column if it has missing values? - Stack Overflow How to Convert Integers to Strings in Pandas DataFrame - Data to Fish How to Convert Integers to Strings in Pandas DataFrame - Data to Fish create a dictionary of two pandas Dataframe columns? - Stack Overflow python - ValueError: No axis named node2 for object type <class 'pandas.core.frame.DataFrame'> - Stack Overflow Python Pandas iterate over rows and access column names - Stack Overflow python - Creating dataframe from a dictionary where entries have different lengths - Stack Overflow python - Deleting DataFrame row in Pandas based on column value - Stack Overflow python - How to check if a column exists in Pandas - Stack Overflow python - Import pandas dataframe column as string not int - Stack Overflow python - What is the most efficient way to create a dictionary of two pandas Dataframe columns? - Stack Overflow Python Loop through Excel sheets, place into one df - Stack Overflow python - How do I get the row count of a Pandas DataFrame? - Stack Overflow python - How to save a new sheet in an existing excel file, using Pandas? - Stack Overflow Python Loop through Excel sheets, place into one df - Stack Overflow How do I select a subset of a DataFrame? — pandas 1.2.4 documentation python - Delete column from pandas DataFrame - Stack Overflow python - Convert list of dictionaries to a pandas DataFrame - Stack Overflow How to Add or Insert Row to Pandas DataFrame? - Python Examples python - Check if a value exists in pandas dataframe index - Stack Overflow python - Set value for particular cell in pandas DataFrame using index - Stack Overflow python - Pandas Dataframe How to cut off float decimal points without rounding? - Stack Overflow python - Pandas: Change day - Stack Overflow python - Clean way to convert quarterly periods to datetime in pandas - Stack Overflow Pandas - Number of Months Between Two Dates - Stack Overflow python - MonthEnd object result in <11 * MonthEnds> instead of number - Stack Overflow python - Extracting the first day of month of a datetime type column in pandas - Stack Overflow
PostgreSQL POSITION() function PostgresQL ANY / SOME Operator ( IN vs ANY ) PostgreSQL Substring - Extracting a substring from a String How to add an auto-incrementing primary key to an existing table, in PostgreSQL PostgreSQL STRING_TO_ARRAY()function mysql FIND_IN_SET equivalent to postgresql PL/pgSQL Variables ( Format Dates ) The Ultimate Guide to PostgreSQL Date By Examples Data Type Formatting Functions PostgreSQL - How to calculate difference between two timestamps? | TablePlus Date/Time Functions and Operators PostgreSQL - DATEDIFF - Datetime Difference in Seconds, Days, Months, Weeks etc - SQLines CASE Statements in PostgreSQL - DataCamp SQL Optimizations in PostgreSQL: IN vs EXISTS vs ANY/ALL vs JOIN PL/pgSQL Variables PostgreSQL: Documentation: 11: CREATE PROCEDURE Reading a Postgres EXPLAIN ANALYZE Query Plan Faster PostgreSQL Counting sql - Fast way to discover the row count of a table in PostgreSQL - Stack Overflow PostgreSQL: Documentation: 9.1: tablefunc PostgreSQL DESCRIBE TABLE Quick and best way to Compare Two Tables in SQL - DWgeek.com sql - Best way to select random rows PostgreSQL - Stack Overflow How to Add a Default Value to a Column in PostgreSQL - PopSQL How to Add a Default Value to a Column in PostgreSQL - PopSQL PL/pgSQL IF Statement PostgreSQL: Documentation: 9.1: Declarations SQL Subquery - Dofactory SQL IN - SQL NOT IN - JournalDev PostgreSQL - IF Statement - GeeksforGeeks How to work with control structures in PostgreSQL stored procedures: Using IF, CASE, and LOOP statements | EDB PL/pgSQL IF Statement How to combine multiple selects in one query - Databases - ( loop reference ) DROP FUNCTION (Transact-SQL) - SQL Server | Microsoft Docs
כמה עוד נשאר למשלוח חינם גם לעגלה ולצקאאוט הוספת צ'קבוקס לאישור דיוור בצ'קאאוט הסתרת אפשרויות משלוח אחרות כאשר משלוח חינם זמין דילוג על מילוי כתובת במקרה שנבחרה אפשרות איסוף עצמי הוספת צ'קבוקס לאישור דיוור בצ'קאאוט שינוי האפשרויות בתפריט ה-סידור לפי בווקומרס שינוי הטקסט "אזל מהמלאי" הערה אישית לסוף עמוד העגלה הגבלת רכישה לכל המוצרים למקסימום 1 מכל מוצר קבלת שם המוצר לפי ה-ID בעזרת שורטקוד הוספת כפתור וואטסאפ לקנייה בלופ ארכיון מוצרים הפיכה של מיקוד בצ'קאאוט ללא חובה מעבר ישיר לצ'קאאוט בלחיתה על הוספה לסל (דילוג עגלה) התראה לקבלת משלוח חינם בדף עגלת הקניות גרסה 1 התראה לקבלת משלוח חינם בדף עגלת הקניות גרסה 2 קביעה של מחיר הזמנה מינימלי (מוצג בעגלה ובצ'קאאוט) העברת קוד הקופון ל-ORDER REVIEW העברת קוד הקופון ל-ORDER REVIEW Kadence WooCommerce Email Designer קביעת פונט אסיסנט לכל המייל בתוסף מוצרים שאזלו מהמלאי - יופיעו מסומנים באתר, אבל בתחתית הארכיון הוספת כפתור "קנה עכשיו" למוצרים הסתרת אפשרויות משלוח אחרות כאשר משלוח חינם זמין שיטה 2 שינוי סימן מטבע ש"ח ל-ILS להפוך סטטוס הזמנה מ"השהייה" ל"הושלם" באופן אוטומטי תצוגת הנחה באחוזים שינוי טקסט "בחר אפשרויות" במוצרים עם וריאציות חיפוש מוצר לפי מק"ט שינוי תמונת מוצר לפי וריאציה אחרי בחירה של וריאציה אחת במקרה של וריאציות מרובות הנחה קבועה לפי תפקיד בתעריף קבוע הנחה קבועה לפי תפקיד באחוזים הסרה של שדות משלוח לקבצים וירטואליים הסתרת טאבים מעמוד מוצר הצגת תגית "אזל מהמלאי" בלופ המוצרים להפוך שדות ל-לא חובה בצ'קאאוט שינוי טקסט "אזל מהמלאי" לוריאציות שינוי צבע ההודעות המובנות של ווקומרס הצגת ה-ID של קטגוריות המוצרים בעמוד הקטגוריות אזל מהמלאי- שינוי ההודעה, תגית בלופ, הודעה בדף המוצר והוספת אזל מהמלאי על וריאציה הוספת שדה מחיר ספק לדף העריכה שינוי טקסט אזל מהמלאי תמונות מוצר במאונך לצד תמונת המוצר הראשית באלמנטור הוספת כפתור קנה עכשיו לעמוד המוצר בקניה הזו חסכת XX ש''ח לאפשר למנהל חנות לנקות קאש ברוקט
הודעת שגיאה מותאמת אישית בטפסים להפוך כל סקשן/עמודה לקליקבילית (לחיצה) - שיטה 1 להפוך כל סקשן/עמודה לקליקבילית (לחיצה) - שיטה 2 שינוי הגבלת הזיכרון בשרת הוספת לינק להורדת מסמך מהאתר במייל הנשלח ללקוח להפוך כל סקשן/עמודה לקליקבילית (לחיצה) - שיטה 3 יצירת כפתור שיתוף למובייל פתיחת דף תודה בטאב חדש בזמן שליחת טופס אלמנטור - טופס בודד בדף פתיחת דף תודה בטאב חדש בזמן שליחת טופס אלמנטור - טפסים מרובים בדף ביי ביי לאריק ג'ונס (חסימת ספאם בטפסים) זיהוי אלו אלמנטים גורמים לגלילה אופקית לייבלים מרחפים בטפסי אלמנטור יצירת אנימציה של "חדשות רצות" בג'ט (marquee) שינוי פונט באופן דינאמי בג'ט פונקציה ששולפת שדות מטא מתוך JET ומאפשרת לשים הכל בתוך שדה SELECT בטופס אלמנטור הוספת קו בין רכיבי התפריט בדסקטופ ולדציה למספרי טלפון בטפסי אלמנטור חיבור שני שדות בטופס לשדה אחד שאיבת נתון מתוך כתובת ה-URL לתוך שדה בטופס וקידוד לעברית מדיה קוורי למובייל לייבלים מרחפים בטפסי אלמנטור תמונות מוצר במאונך לצד תמונת המוצר הראשית באלמנטור הצגת תאריך עברי פורמט תאריך מותאם אישית