שינוי כותרות ופלייסהולדר של השדות בצ'קאאוט

PHOTO EMBED

Thu May 04 2023 12:59:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Shesek

add_filter('woocommerce_checkout_fields', 'custom_override_checkout_fields');
function custom_override_checkout_fields($fields)
 {
 unset($fields['billing']['billing_address_2']);
 $fields['billing']['billing_company']['placeholder'] = 'Business Name';
 $fields['billing']['billing_company']['label'] = 'Business Name';
 $fields['billing']['billing_first_name']['placeholder'] = 'First Name'; 
 $fields['shipping']['shipping_first_name']['placeholder'] = 'First Name';
 $fields['shipping']['shipping_last_name']['placeholder'] = 'Last Name';
 $fields['shipping']['shipping_company']['placeholder'] = 'Company Name'; 
 $fields['billing']['billing_last_name']['placeholder'] = 'Last Name';
 $fields['billing']['billing_email']['placeholder'] = 'Email Address ';
 $fields['billing']['billing_phone']['placeholder'] = 'Phone ';
 return $fields;
 }
content_copyCOPY

מופיעים פה כל השדות. לשמור רק את הרלבנטיים

https://woocommerce.com/posts/customize-checkout-fields-woocommerce/