הנחה קבועה לפי תפקיד באחוזים

PHOTO EMBED

Tue May 18 2021 20:12:39 GMT+0000 (UTC)

Saved by @Shesek

function sv_discount_price_percentage($cart) {

  global $woocommerce; //Set the price for user role.

  $discount_percentage = 0.1;
	//כל 0.1 שווה ל10 אחוז


  $set_role = array('administrator', 'vendor'); //Get the login user role
  $user = wp_get_current_user();


  $percentage_fee = ($cart->cart_contents_total + $cart->shipping_total) * $discount_percentage;

  $user_role = $user->roles; //Check the specifc user role for discount.
  if (in_array($user_role[0], $set_role)) {

    $cart->add_fee('הנחה באחוזים', -$percentage_fee, true);
  }
}

add_action('woocommerce_cart_calculate_fees', 'sv_discount_price_percentage');
content_copyCOPY