ולדציה למספרי טלפון בטפסי אלמנטור

PHOTO EMBED

Tue May 18 2021 20:39:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Shesek

// Elementor Form Telephone Number Validition
//======================================
add_action( 'elementor_pro/forms/validation/tel', function( $field, $record, $ajax_handler ) { 	
	// Match this format XXXXXXXXXX, 1234567890 	
	if ( preg_match( '/[0-9]{10}/', $field['value'] ) !== 1 ) { 		
	$ajax_handler->add_error( $field['id'], 'הזן טלפון חוקי ללא מקף או רווח' ); 	
	}
 	}, 10, 3 );
content_copyCOPY