שפת הממשק של אלמנטור תואמת לשפת המשתמש

PHOTO EMBED

Tue Jan 24 2023 08:45:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Saved by @Shesek

add_action('init', function () {
  if (is_admin()) {
    global $current_user;
    $user_locale = get_user_meta(get_current_user_id(), 'locale', true);
    $current_user->locale = $user_locale;
    unload_textdomain('elementor');
    unload_textdomain('elementor-pro');
  }
}, 100);
content_copyCOPY

https://github.com/elementor/elementor/issues/5148