החלפת טקסט באתר (מתאים גם לתרגום נקודתי)

PHOTO EMBED

Fri May 14 2021 07:07:25 GMT+0000 (UTC)

Saved by @Shesek

add_filter('gettext', function($translation, $text, $domain) {
    if ($text === 'Remove'
) {
        $translation = 'הסרה';
    }
 
    return $translation;
}, 10, 3);
content_copyCOPY

https://web.whatsapp.com/