חילוץ החלק האחרון של כתובת העמוד הנוכחי

PHOTO EMBED

Tue May 18 2021 20:40:06 GMT+0000 (UTC)

Saved by @Shesek

function get_url_edge($atts) {
 $pageURL = 'http';
 if ($_SERVER["HTTPS"] == "on") {$pageURL .= "s";}
 $pageURL .= "://";
 if ($_SERVER["SERVER_PORT"] != "80") {
  $pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"].":".$_SERVER["SERVER_PORT"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
 } else {
  $pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
 }
 return basename($pageURL);
}
add_shortcode('urledge', 'get_url_edge'); 
content_copyCOPY