חילוץ הסלאג של העמוד

PHOTO EMBED

Tue May 18 2021 20:40:28 GMT+0000 (UTC)

Saved by @Shesek

/* Create Page Slug Shortcode*/
function page_slug_shordcode(){
	$slug = get_post_field( 'post_name');
	echo $slug;
}

add_shortcode( 'pageslug', 'page_slug_shordcode' );
content_copyCOPY